TS. Vũ Vân Anh

I.  Thông tin chung  

 • Ngày tháng năm sinh: 16/11/1990
 • Email: vananh.vu1611@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học
 • Học vị: Tiến sĩ                                             Năm nhận: 2018
 • Quá trình đào tạo:

2008-2012: Cử nhân Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị quốc tế & Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

2012-2014: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị quốc tế & Ngoại giao, Học viện Ngoại giao

2015-2018: Nghiên cứu sinh ngành Quan hệ quốc tế, Khoa Chính trị quốc tế & Ngoại giao, Học viện Ngoại giao

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Hướng nghiên cứu chính: An ninh và xung đột quốc tế

II. Các công trình khoa học:

 1. “Đổi mới tư duy về thế giới: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thành tựu và Triển vọng”, Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội, tr. 233-240, 2016.
 2. “Tính cách dân tộc trong quan hệ quốc tế: Nghiên cứu trường hợp Trung Đông”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 02(138), tr. 21-28, 2017
 3. “Sức mạnh tổng hợp của Ấn Độ sau Chiến tranh Lạnh”, Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và châu Á số 03(52), tr.1-9, 2017.
 4. “Chuyển dịch quyền lực trong hệ thống quan hệ quốc tế từ năm 2001-2017”, Tạp chí nghiên cứu Quốc tế số 04(111), tr.234-257, 2017.
 5. “Những thay đổi trong tương quan lực lượng giữa các nước lớn từ năm 2001 đến nay”, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, số 06(426), tr.44-51, 2018.
 6. “Power Transition in International System in the period of 2001-2017”, International Studies, No. 38 June – 2018, pp.220-40, 2018.
 7. “Chuyển dịch quyền lực cấu trúc: Trường hợp Anh – Mỹ trong cấu trúc kinh tế (1918-1945) và Mỹ-Liên Xô trong hệ thống Yalta (1945-1991)”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, số 6(213), tr. 62-73, 2018.
 8. “Changes in Distribution of Capabilities across Great Powers since 2001”, Vietnam Social Sciences, Journal of Vietnam Academy of Social Sciences,  No.1 -2019, pp. 18-30, 2019.

III. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Đề tài cấp Bộ “Chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XVIII”, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, 2014, Thành viên tham gia.
 2. Đề tài cấp Bộ “Các vấn đề an ninh phi truyền thống nổi trội tại các diễn đàn đa phương đến 2030 và đối sách của Việt Nam”, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, 2015, Thành viên tham gia.
 3. Đề tài cấp Bộ “ASEAN đến 2027: Triển vọng phát triển và tác động đối với Việt Nam”, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, 2018, Thành viên tham gia.
 4. Đề tài cấp Nhà Nước KX.01.12/16-20, “Cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Dương đến năm 2025 và chính sách của Việt Nam” thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia KX.01/16-20 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên tham gia.Cùng đơn vị