ThS. Hồ Thị Liên Hương

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1988.
 • Email: hothilienhuong2016@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử.
 • Học vị: Thạc sỹ.                              Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo

2006-2010: học đại học tại Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. 2010-2013: học Thạc sỹ tại Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2015-nay: Nghiên cứu sinh tại Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B1.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử sử học (thế giới và Việt Nam), một số vấn đề về phương pháp luận sử học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Đảng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (viết chung), sách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh những chặng đường phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2014.
 2. “Hoạt động đối ngoại của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ 1996 đến 2010”, Hội thảo khoa học “Sử học trẻ: Những nghiên cứu mới”, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội. 2015.
 3. “Sinh hoạt văn hóa đô thị ở Hà Nội qua dòng tranh biếm họa trên Báo Phong Hóa”, Hội thảo quốc tế “Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử đô thị Việt Nam”, Hà Nội, 2015.
 4. “Mấy vấn đề về phương pháp đấu tranh trong khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892)”, Hội thảo Nguyễn Thiện Thuật và khởi nghĩa Bãi Sậy (1883-1892), Hưng Yên, 2016.
 5. “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Đại tướng nông dân với vấn đề quản lý hợp tác xã”, Tọa đàm khoa học “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lịch sử cách mạng dân tộc”, Hà Nội, 2017.
 6. “Những nhận thức mới về Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930”,  Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm 2017, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Lịch sử Phát triển đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam (tham gia), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014.
 2. Biên niên Lịch sử Việt Nam (1400-1771) (tham gia), 2016 - 2018.
 3. Nghiên cứu, điều tra, lập danh mục, sưu tầm nguồn tài liệu về lịch sử Việt Nam ở trong nước (tham gia), 2017 – 2018.