ThS. Hồ Thu Thảo

I. Thông tin chung

  • Năm sinh: 1990.
  • Email: hothuthao.hlu@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
  • Học vị: Thạc sĩ.                    Năm nhận: 2015.
  • Quá trình đào tạo:

          2008-2012: Đào tạo cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế

          2013-2015: Đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Tây Anh Quốc (University of the West of England), chuyên ngành Luật Thương mại và Kinh tế Quốc tế

          2017-nay: Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Khoa Quốc tế học, Đại học KHXH&NV

  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
  • Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống chính trị và pháp luật Liên minh Châu Âu, Hệ thống kinh tế Liên minh Châu Âu, Chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu.

II. Các công trình khoa học:

Chương sách

  1. Chương “Sự biến đổi nhân khẩu học” (dịch) (trong: Các vấn đề toàn cầu - Một số bài đọc tham khảo, Nxb Thế Giới, 2017).Cùng đơn vị