ThS. Hồ Thu Thảo

I. Thông tin chung

  • Năm sinh: 1990.
  • Email: hothuthao.hlu@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
  • Học vị: Thạc sĩ.                    Năm nhận: 2015.
  • Quá trình đào tạo:

          2008-2012: Đào tạo cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội, chuyên ngành Luật Kinh tế

          2013-2015: Đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Tây Anh Quốc (University of the West of England), chuyên ngành Luật Thương mại và Kinh tế Quốc tế

          2017-nay: Hiện đang là nghiên cứu sinh tại Khoa Quốc tế học, Đại học KHXH&NV

  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh.
  • Hướng nghiên cứu chính: Hệ thống chính trị và pháp luật Liên minh Châu Âu, Hệ thống kinh tế Liên minh Châu Âu, Chính sách đối ngoại Liên minh Châu Âu.

II. Các công trình khoa học:

Chương sách

  1. Chương “Sự biến đổi nhân khẩu học” (dịch) (trong: Các vấn đề toàn cầu - Một số bài đọc tham khảo, Nxb Thế Giới, 2017).Cùng đơn vị

GS.TS Hoàng Khắc Nam

GS.TS Hoàng Khắc Nam

Khoa Quốc tế học
PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

PGS.TS Bùi Hồng Hạnh

Khoa Quốc tế học
ThS. Dương Hồng Ánh

ThS. Dương Hồng Ánh

Khoa Quốc tế học
ThS. Hồ Thu Thảo

ThS. Hồ Thu Thảo

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Thu Trang

ThS. Lê Thu Trang

Khoa Quốc tế học
ThS. Lê Tuyết Mai

ThS. Lê Tuyết Mai

Khoa Quốc tế học
ThS. Nguyễn Văn Đáp

ThS. Nguyễn Văn Đáp

Khoa Quốc tế học
ThS. Vũ Vân Anh

ThS. Vũ Vân Anh

Khoa Quốc tế học
TS. Lê Lêna

TS. Lê Lêna

Khoa Quốc tế học
TS. Ngô Tuấn Thắng

TS. Ngô Tuấn Thắng

Khoa Quốc tế học
TS. Nguyễn Thu Hằng

TS. Nguyễn Thu Hằng

Khoa Quốc tế học