ThS. Lê Nguyễn Lê

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1983.
 • Email: lenguyenphuongle@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và tiếng Việt
 • Học vị: Thạc sĩ                    Năm nhận: 2008.
 • Quá trình đào tạo:

Cử nhân ngành Văn hóa học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Thạc sĩ ngành Dân tộc học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Hướng nghiên cứu chính: Nhân học tôn giáo, xã hội học Hàn Quốc.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Khía cạnh giới của lòng mộ đạo (Qua nghiên cứu trường hợp làng Công giáo Bảo Nham - Nghệ An)”. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, số 1 (2017), tr. 38-44.
 2. “Quản lý nhà nước về chuẩn mực xã hội: Qua dự thảo Bộ quy tắc ứng xử cho người Hà Nội”, Hội thảo liên khoa lần thứ 12 "Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb ĐHQGHN, 2016.
 3. “Việt Nam học tiếp cận dưới góc độ giới: tiến trình và triển vọng”, Kỉ yếu hội thảo "Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb ĐHQG TPHCM, 2015.
 4. “Hoạt động kinh tế của phụ nữ làng Công giáo: Trường hợp làng Công giáo Bảo Nham - Bảo Thành - Yên Thành - Nghệ An”, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt - Những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb ĐHQGHN, 2013.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Vị thế kinh tế xã hội của phụ nữ Công giáo - trường hợp làng Công giáo Bảo Nham (Nghệ An) (chủ trì), Đề tài cấp cơ sở, 2016.

IV. Giải thư­ởng, học bổng đã nhận

 1. Học bổng Chính phủ Hàn Quốc 2017 (KGSP), theo học chương trình Tiến sĩ ngành Xã hội học, tại đại học Kyung Hee (Hàn Quốc).Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Đào Văn Hùng

ThS. Đào Văn Hùng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Lê Nguyễn Lê

ThS. Lê Nguyễn Lê

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Phạm Thuỳ Chi

ThS. Phạm Thuỳ Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Trần Thị Thư

ThS. Trần Thị Thư

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Lan Hương

ThS. Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Thị Xuyến

ThS. Vũ Thị Xuyến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Bùi Duy Dương

TS. Bùi Duy Dương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Hoài Giang

TS. Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Thị Vân Chi

TS. Đặng Thị Vân Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Lê Thị Thanh Tâm

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Nguyễn Minh Chính

TS. Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt