ThS. Lê Tuyết Mai

I. Thông tin chung  

  • Năm sinh: 1982.
  • Email: maiqth@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học
  • Học vị: Thạc sỹ                                 Năm nhận: 2012.
  • Quá trình đào tạo:

2001-2005: Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN

2007-2011: Thạc sỹ ngành Lưu trữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

2017-nay: Nghiên cứu sinh ngành Lưu trữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

  • Trình độ ngoại ngữ: Đại học (Hệ vừa học vừa làm).
  • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử lưu trữ, Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ.

II. Công trình khoa học

Bài báo

  1. “Một số chỉ đạo của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ về bảo vệ an toàn tài liệu và bảo mật thông tin”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam  số 07/2011, tr. 55-57.
  2. “Phông lưu trữ Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ - Nguồn sử liệu về Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954)”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 6/2017, tr. 68-73.
  3. “Chỉ đạo của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ về công tác văn thư - lưu trữ trong những năm kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)”, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 07, 2017, tr. 55-61.Cùng đơn vị