ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: huyenvan86@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và tiếng Việt.
 • Học vị: Thạc sĩ                                Năm nhận: 2013.
 • Quá trình đào tạo:

2004-2008: Đại học, ngành Quản trị Du lịch, Khoa Du lịch, Đại học Dân lập Đông Đô.

2006-2011: Đại học, ngành Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2009 - 2012: Cao học, ngành Việt Nam học, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2013 đến nay: Nghiên cứu sinh, ngành Việt Nam học, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Trung (cử nhân), tiếng Anh (B2).
 • Hướng nghiên cứu chính: du lịch, biến đổi kinh tế - xã hội, khu vực học.

II. Công trình khoa học

 1. “Quá trình đô thị hóa vùng ven đô Hà Nội qua trường hợp làng Kim Lũ, quận Hoàng Mai”, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt", Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2013, tr. 479-494.
 2. “Nghiên cứu làng ven đô Hà Nội theo định hướng khu vực học (trường hợp làng Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và tiếng Việt, những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013, tr. 131-146.
 3. “Đô thị sinh thái - hướng phát triển mới của đô thị Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb Đại học Quốc gia Tp HCM, 2016, tr. 538-547.
 4. “Ngành du lịch với phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí Phát triển bền vững vùng, ISSN 2354-0729, quyển 7 số 2 (6/2017), 2017, tr. 65-74.
 5. “Tác động của du lịch đến nền kinh tế địa phương (nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ninh)”, Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học, Nxb Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2017, tr. 1194-1203.
 6. “Tác động xã hội của du lịch tại tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 404, 2/2018, tr. 44-47.Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Đào Văn Hùng

ThS. Đào Văn Hùng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Lê Nguyễn Lê

ThS. Lê Nguyễn Lê

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Phạm Thuỳ Chi

ThS. Phạm Thuỳ Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Trần Thị Thư

ThS. Trần Thị Thư

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Lan Hương

ThS. Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Thị Xuyến

ThS. Vũ Thị Xuyến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Bùi Duy Dương

TS. Bùi Duy Dương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Hoài Giang

TS. Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Thị Vân Chi

TS. Đặng Thị Vân Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Lê Thị Thanh Tâm

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Nguyễn Minh Chính

TS. Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt