ThS. Nguyễn Văn Đáp

I. Thông tin chung

  • Năm sinh: 1991.
  • Email: vandap.qth@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Quốc tế học.
  • Học vị: Thạc sĩ.                                Năm nhận: 2015.
  • Quá trình đào tạo:

          2013: Cử nhân Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

          2015: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

          2015-nay: NCS chuyên ngành Tiến sĩ Quan hệ quốc tế, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (B1).
  • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Hoa Kỳ, Lịch sử Quan hệ Quốc tế, Hội nhập khu vực Mỹ Latinh.

II. Công trình khoa học

Bài báo

  1. “Cộng đồng người Việt tại Canada: Hòa nhập và bản sắc” (viết chung), Tạp chí Đối ngoại, số 12(50), 12/2013.
  2. “Sự mở rộng lãnh thổ đầu tiên của nước Mỹ: từ dãy Appalachia đến sông Missisippi”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 8(197), 2014.
  3. “Hội nhập khu vực theo xu hướng cánh tả ở Mỹ Latinh đầu thế kỉ 21”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, IPAM, 2015.Cùng đơn vị