ThS. Trần Đức Hòa

I. Thông tin chung 

  • Năm sinh: 1987.
  • Email: hoatd@vnu.edu.vn
  • Đơn vị công tác: Bộ môn Thông tin - Tư liệu, Khoa Thông tin - Thư viện.
  • Học vị: Thạc sĩ. Năm nhận: 2016.
  • Quá trình đào tạo:

2006-2010:  Cử nhân Thông tin - Thư viện, Khoa Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV.

2010-2015: Thạc sỹ Khoa học Thư viện, Khoa Thông tin - Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV.

  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (IELTS 6.5).
  • Hướng nghiên cứu chính: Tổ chức và tra cứu thông tin, điểm truy cập thông tin, năng lực thông tin, quyền tiếp cận thông tin.

II. Công trình khoa học

Bài báo

  1. “Điểm truy cập” từ góc nhìn khái quát hóa”, Kỷ yếu Hội thảo Sự nghiệp TT-TV Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế, 2011.
  2. “Một vài suy nghĩ về tính thân thiện của Thư viện”, Kỷ yếu Hội thảo Hoạt động thông tin thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, 2015.

III. Đề tài KH&CN các cấp

  1. Chia sẻ nguồn lực thông tin tại các thư viện đại học ở Hà Nội (tham gia)Cùng đơn vị

PGS.TS Trần Thị Quý

PGS.TS Trần Thị Quý

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đặng Trần Long

ThS. Đặng Trần Long

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Đồng Đức Hùng

ThS. Đồng Đức Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

ThS. Nguyễn Thị Kim Lân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Đức Hòa

ThS. Trần Đức Hòa

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trần Thị Thanh Vân

ThS. Trần Thị Thanh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Trịnh Khánh Vân

ThS. Trịnh Khánh Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
ThS. Vũ Thị Hồng Vân

ThS. Vũ Thị Hồng Vân

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Bùi Thanh Thủy

TS. Bùi Thanh Thủy

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Đỗ Văn Hùng

TS. Đỗ Văn Hùng

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Huy Chương

TS. Nguyễn Huy Chương

Khoa Thông tin – Thư viện
TS. Nguyễn Thị Kim Dung

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

Khoa Thông tin – Thư viện