ThS. Trần Thị Thư

I. Thông tin chung

  • Năm sinh: 1988.
  • Email: t2thu8888@gmail.com
  • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
  • Học vị: Thạc sĩ.                                            Năm nhận: 2013.
  • Quá trình đào tạo:

2011: Đại học, Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2013: Thạc sĩ Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2016 đến nay: Nghiên cứu sinh tại Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

  • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B2.
  • Hướng nghiên cứu chính: Văn học Việt Nam hiện đại, Nghệ thuật truyền thống.

II. Công trình khoa học

Bài báo

  1. Văn hóa và Du lịch, số 22, 2015, tr. 93-103

III. Đề tài KH&CN các cấp

  1. Những khuynh hướng khai thác đề tài lịch sử trong các tác phẩm kịch sau cách mạng tháng 8/1945, đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở (đang thực hiện).Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Đào Văn Hùng

ThS. Đào Văn Hùng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Lê Nguyễn Lê

ThS. Lê Nguyễn Lê

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Phạm Thuỳ Chi

ThS. Phạm Thuỳ Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Trần Thị Thư

ThS. Trần Thị Thư

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Lan Hương

ThS. Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Thị Xuyến

ThS. Vũ Thị Xuyến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Bùi Duy Dương

TS. Bùi Duy Dương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Hoài Giang

TS. Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Thị Vân Chi

TS. Đặng Thị Vân Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Lê Thị Thanh Tâm

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Nguyễn Minh Chính

TS. Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt