ThS. Vũ Lan Hương

 

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1984.
 • Email: tvtiengviet@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Thạc sĩ.                                 Năm nhận: 2010.
 • Quá trình đào tạo:

2006: Đại học, Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2010: Thạc sĩ, Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

11/2013 - nay: Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học, Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B2.
 • Hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ học ứng dụng, Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Ngữ pháp tiếng Việt.

II. Công trình khoa học

Bài báo

 1. “Biến đổi đồng nghĩa câu trần thuật tiếng Việt sử dụng thủ pháp thế các từ đồng nghĩa - ứng dụng vào giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài”, Kỉ yếu hội thảo "Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt", Nxb Khoa học Xã hội, 2013, tr. 221-.231.
 2. “Việc giảng dạy tiếng Việt và quản lý đào tạo đối với sinh viên Hiệp định”, Kỉ yếu hội thảo "Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học và Tiếng Việt, những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb Khoa học Xã hội, quý IV 2013, tr. 30-37.
 3. “Những sáng tạo ngôn từ và thế giới hình tượng trong thơ nữ trẻ”, Tạp chí Từ điển học và bách khoa thư, Viện Từ điển học và Bách khoa thư - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, chế bản tại Tòa soạn và Trung tâm từ điển học, số 1/2014, tr.88-97.
 4. “Một hướng giảng dạy và thiết kế bài luyện kĩ năng biến đổi câu có đồng ý nghĩa bằng phương pháp cải biến dành cho đối tượng học viên người nước ngoài”, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học trong trường đại học", 2014.
 5. “Nâng cao năng lực giao tiếp cho người học tiếng Việt qua một số dạng bài tập rèn luyện kĩ năng cải biến để tạo câu đồng nghĩa cú pháp”, Giảng dạy và nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016, tr. 247-259.
 6. “Ngữ pháp giao tiếp: Một số hướng mới trong lý thuyết và thực hành”, Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt - Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, tr. 247-259.
 7. “Giảng dạy hành động ngôn từ tiếng Việt theo quan điểm ngữ pháp giao tiếp“ (dành cho người nước ngoài), Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học, 2017, tr. 412-419,

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Ngữ pháp giao tiếp tiếng Việt cho người nước ngoài (Nghiên cứu trên hành động cầu khiến tiếng Việt)” (chủ trì), đề tài cấp cơ sở, 6/2016-6/2017.



Cùng đơn vị

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

PGS.TS Nguyễn Thiện Nam

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

PGS.TS Nguyễn Văn Phúc

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Đào Văn Hùng

ThS. Đào Văn Hùng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Lê Nguyễn Lê

ThS. Lê Nguyễn Lê

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

ThS. Nguyễn Thị Huyền Vân

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Phạm Thuỳ Chi

ThS. Phạm Thuỳ Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Trần Thị Thư

ThS. Trần Thị Thư

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Lan Hương

ThS. Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
ThS. Vũ Thị Xuyến

ThS. Vũ Thị Xuyến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Bùi Duy Dương

TS. Bùi Duy Dương

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Hoài Giang

TS. Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Đặng Thị Vân Chi

TS. Đặng Thị Vân Chi

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Lê Thị Thanh Tâm

TS. Lê Thị Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
TS. Nguyễn Minh Chính

TS. Nguyễn Minh Chính

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt