Chương trình trao đổi sinh viên của Đại học Humboldt - Berlin 2019

Đại học Humboldt - Berlin 2019 mở đăng ký cho các sinh viên quan tâm tới khoá học mùa hè và mùa đông năm 2019 tại trường.

  • Deadline đăng ký cho Khoá học mùa hè: 30/11/2018.
  • Deadline đăng ký cho khoá học mùa đông: 30/5/2019.

https://huberlin.moveon4.de/form/59bbe71f84fb9647434c7eb9/eng 


  • Ussh