10/4/2018: Nộp đề xuất các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019

Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học xin gửi tới các thầy/cô Công văn về việc xây dựng các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019.

Bản giấy đã được chuyển tới đơn vị theo đường văn thư. Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai nội dung Công văn tới toàn thể các nhà khoa học tại đơn vị mình biết và đề xuất các nhiệm vụ. 

Các đề xuất đề tài cấp ĐHQGHN cần được nộp về Phòng Quản lý NCKH trước ngày 10/4/2018. Các nhiệm vụ còn lại nộp trước ngày 20/4/2018.
 

Công văn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019

Đề án tổ chức hội thảo, toạ đàm khoa học (mẫu)

Phiếu đăng ký đề tài NCKH cấp có sở (mẫu)

Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (mẫu)


  • Ussh