Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên lý luận chính trị, giáo dục chính trị (từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra phía Bắc)

Từ ngày 06 đến ngày 08/9/2017, tại TP. Hải Phòng, Trường ĐHKHXH&NV tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho giảng viên lý luận chính trị, giáo dục chính trị của các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm và Trung cấp sư phạm từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra phía Bắc.

Hoạt động được thực hiện theo hướng dẫn số 35-HD/BTGTƯ ngày 22/5/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khoá của học sinh, sinh viên và Quyết định 2762/QĐ-BGDĐT ngày 14/08/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, tổ chức. Lớp học được tổ chức dưới sự chỉ đạo và giám sát của Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo trung ương và Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến dự buổi khai mạc và bế mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 có PGS.TS. Phạm Văn Linh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương), ThS. Đào Mai Phương (Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị); PGS.TS. Trần Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo); GS.TS. Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV).

Quang cảnh hội trường

PGS.TS. Phạm Văn Linh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Sau 03 ngày làm việc các học viên đã được nghe các báo cáo viên có trình độ lý luận chính trị, có kinh nghiệm trong việc giảng dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị như PGS.TS. Phạm Văn Linh (Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ), PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương), PGS.TS. Ngô Văn Thạo (Uỷ viên thư ký Hội đồng lý luận TƯ), PGS.TS. Đặng Kim Sơn (Uỷ viên Hội đồng lý luận TƯ), GS.TS. Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV) với 05 chủ đề gồm các nội dung sau:

  1. Những nội dung mới, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017).
  2. Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII“về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.
  3. Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
  4. Báo cáo tình hình quốc tế và trong nước nổi bật và quan hệ ngoại giao của Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2017.
  5. Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước của Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đổi mới học tập các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân – Kết luận 94-KL/TW.

GS. TS Phạm Quang Minh phát biểu tại lớp bồi dưỡng

GS. TS Phạm Quang Minh thuyết trình tại lớp bồi dưỡng

Tại buổi bế giảng, GS.TS Phạm Quang Minh – Hiệu trưởng Nhà trường đã tổng kết và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng lý luận chính trị hè hàng năm và vai trò của các học viên là các lãnh đạo Khoa/Bộ môn, giảng viên lý luận chính trị, giáo dục chính trị của các Trường Đại học trong việc đổi mới dạy và học các môn học lý luận chính trị. Theo GS.TS. Phạm Quang Minh, các học viên cần phải chủ động kết nối với nhau tạo thành mạng lưới những người giảng dạy và nghiên cứu lý luận chính trị để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, các bài học quý.  Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm chỉ đạo kiên quyết đổi mới về nội dung và phương pháp để việc dạy và học lý luận chính trị phù hợp với bối cảnh, điều kiện mới. Lãnh đạo các trường đại học và các khoa/bộ môn cần tổ chức các buổi thảo luận sâu rộng nhằm tìm ra các giải pháp thiết thực cho việc dạy và học các học phần này ở cơ sở của mình. Cuối cùng, không phải ai khác mà chính là các giảng viên lý luận chính trị phải nhận thức được tầm quan trọng của dạy và học lý luận chính trị và phải tự đổi mới chính mình.