Câu chuyện hôm nay: Những ngày Tháng mười

Cách đây tròn 100 năm, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của quần chúng lao động nước Nga giành thắng lợi, thiết lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử nhân loại. Một thế kỷ trôi qua, thế giới có biết bao đổi thay, theo đó thì cũng xuất hiện những đánh giá khác nhau về sự nghiệp của những người cộng sản. Tuy nhiên, thực tiễn lịch sử thế giới đã chứng minh và khẳng định vai trò và ý nghĩa hết sức to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga


  • Truyền hình Quốc Hội