Chuẩn đầu ra

1. Về kiến thức và năng lực chuyên môn

1.1. Về kiến thức

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; và có kiến thức cụ thể và năng lực chuyên môn như sau:

1.1.1. Kiến thức chung:

- Nhớ, hiểu và giải thích được những kiến thức cơ bản về: Nguyên lý khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc phòng – An ninh; các kỹ năng bổ trợ;

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.1.2 Kiến thức theo lĩnh vực:

- Nhớ, hiểu và vận dụng tốt các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nói chung và trong công tác văn thư, lưu trữ nói riêng;

- Nhớ, hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về nhà nước và pháp luật; văn hoá, tâm lý, môi trường tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

1.1.3 Kiến thức của khối ngành:

- Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về văn bản học, thông tin học, thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý, đại cương về lưu trữ học.

1.1.4 Kiến thức của nhóm ngành:

 • Hiểu và nắm vững được vị trí, vai trò của công tác văn thư đối với hoạt động của cơ quan/tổ chức;

Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực văn bản học và công tác văn thư, gồm: những kiến thức cơ bản về lịch sử, về văn bản quản lí và thông tin phục vụ hoạt động quản lí; các kiến thức về tổ chức và quản lí nhà nước trong công tác văn thư, tổ chức và quản lí công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức

1.1.5 Kiến thức ngành:

 • Hiểu và nắm được vị trí, vai trò của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đối với đời sống xã hội và đối với các cơ quan, tổ chức;
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực lưu trữ học và công tác lưu trữ, gồm: các kiến thức về tổ chức và quản lí nhà nước trong công tác lưu trữ, tổ chức và quản lí công tác lưu trữ tại các lưu trữ quốc gia, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
 • Nắm vững và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tại các lưu trữ quốc gia, lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;

- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức vào thực tiễn công việc; thu thập và xử lý thông tin từ thực tiễn; biết vận dụng lý luận để phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thực tiễn nghề nghiệp.

1.2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

2. Về kỹ năng

2.1 Kỹ năng chuyên môn

2.1.1 Các kỹ năng nghề nghiệp:

 • Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực được đào tạo; có năng lực dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề quy mô địa phương và vùng miền;
 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lí của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lí hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan;
 • Lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc của cơ quan;
 • Quản lí và sử dụng con dấu của cơ quan;
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ;
 • Chỉnh lí khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ;
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan;
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ;
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ;
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lí;
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo về công tác lưu trữ, văn thư;
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính;
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phục vụ công tác văn thư, lưu trữ.

2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

 • Phát hiện và hình thành vấn đề về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Đưa ra giải pháp và kiến nghị về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ.

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

 • Có khả năng tìm kiếm và cập nhật kiến thức về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Có khả năng tổng hợp tài liệu về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Có khả năng nghiên cứu về tổ chức quản lí công tác văn thư, công tác lưu trữ; các nghiệp vụ trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Có khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thực tiễn vào việc tổ chức quản lí công tác văn thư và công tác lưu trữ; về nghiệp vụ trong công tác văn thư và công tác lưu trữ.

2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống:

 • Biết tư duy theo hệ thống/logic về các vấn đề của công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Biết phát hiện vấn đề và mối quan hệ giữa các vấn đề trong công tác văn thư, công tác lưu trữ;
 • Biết xác định vấn đề ưu tiên trong công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Biết phân tích, lựa chọn vấn đề và tìm ra phương án giải quyết cân bằng giữa các vấn đề trong công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Có khả năng tư duy đa chiều.

2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh

- Đánh giá bối cảnh xã hội và ngoại cảnh liên quan đến chuyên ngành, xác định được vai trò của các cử nhân Lưu trữ học;

- Lập kế hoạch và tìm phương án thích ứng với những biến đổi và đòi hỏi của công việc, tận dụng được kiến thức, kỹ năng của cá nhân để phát triển;

- Tận dụng được tiến bộ trong sự phát triển của nghề nghiệp trên thế giới.

2.1.6. Bối cảnh tổ chức

- Nhận thức về bối cảnh của tổ chức và thích ứng với yêu cầu công việc trong các mô hình tổ chức khác nhau (chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp, trường học…);

- Kết nối bằng truyền thông trong nội bộ tổ chức, góp phần hình thành văn hóa tổ chức, làm việc thành công trong tổ chức.

2.1.7 Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn

 • Biết hình thành ý tưởng về công việc;
 • Biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo kiến thức vào thực tiễn công tác văn thư và công táclưu trữ;
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các kĩ năng nghề nghiệp của công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Làm chủ được các trang thiết bị phục vụ công việc.

2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

 • Có khả năng dự đoán xu hướng phát triển của công tác văn thư công tác lưu trữ trong thời kì hội nhập;
 • Biết thiết lập mục tiêu cho công tác văn thư và công tác lưu trữ phù hợp với xu thế phát triển;
 • Biết xây dựng kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đề ra;
 • Biết tổ chức thực hiện kế hoạch.

2.2. Kĩ năng bổ trợ

2.2.1. Các kỹ năng cá nhân

- Sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hợp lý;

- Thích ứng nhanh với sự thay đổi môi trường sống và làm việc;

- Học và tự học, tự nghiên cứu suốt đời;

- Phân tích được phẩm chất của đồng nghiệp để trao đổi, học hỏi.

2.2.2. Làm việc theo nhóm

 • Biết hình thành nhóm làm việc hiệu quả;
 • Biết điều hành hoạt động của nhóm;
 • Biết phát triển nhóm;
 • Biết lãnh đạo nhóm;
 • Biết làm việc với các nhóm khác nhau.

2.2.3. Quản lí và lãnh đạo

 • Biết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy);
 • Có hành vi chuyên nghiệp trong công tác văn thư và công tác lưu trữ;
 • Có kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc;
 • Có khả năng điều hành và đánh giá hoạt động của tập thể;
 • Biết chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ;
 • Có khả năng đàm phán, thuyết phục tập thể và cá nhân.

2.2.4. Kĩ năng giao tiếp

 • Biết xây dựng chiến lược giao tiếp;
 • Biết cách lập luận, sắp xếp ý tưởng trong các tình huống giao tiếp cụ thể;
 • Biết thực hiện giao tiếp thành thạo bằng văn bản;
 • Biết thực hiện thành thạo các giao tiếp qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông;
 • Có kĩ năng thuyết trình;
 • Thực hiện thành thạo việc giao tiếp giữa các cá nhân.

2.2.5. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

 • Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.

2.2.6 Các kỹ năng bổ trợ khác

- Sử dụng thành thạo máy tính và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý, lưu trữ thông tin phục vụ các nhiệm vụ của công tác lưu trữ.

3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

 • Nghiêm túc;
 • Chăm chỉ, nhiệt tình;
 • Tự chủ, kiên trì;
 • Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, rủi ro.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

 • Có trách nhiệm trong công việc;
 • Có hành vi chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ;
 • Có tính chủ động trong công việc;
 • Độc lập và sáng tạo.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

 • Có trách nhiệm với cộng đồng;
 • Biết tuân thủ pháp luật;
 • Biết bảo vệ chân lí, ủng hộ đổi mới tiến bộ.

4. Những vị trí việc làm mà người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

 • Lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn thư, lưu trữ tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác;
 • Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ tại Văn phòng hoặc Phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương;
 • Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học;
 • Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư và công tác lưu trữ.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

 • Có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/ viện/ cơ sở nghiên cứu về văn thư, lưu trữ.


 • ussh