Danh sách phòng thi hết học phần Triết học khóa QH- 2017- X (Đợt 2) và QH- 2018- X (Đợt 1) hệ sau đại học

Nhà trường thông báo danh sách phòng thi hết học phần Triết học Mác- Lênin cho học viên Khóa QH- 2017- X(đợt 2) và QH- 2018- X(đợt 1) - xem chi tiết tại file đính kèm

Khóa 2017: Từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 06

Khóa 2018: Phòng thi số 07, 08

Học viên theo dõi danh sách, mọi thắc mắc đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo (Bộ phận SĐH- A. Nam) trước ngày 30 tháng 8 năm 2018. 


  • ussh