Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh GS, PGS năm 2019 tại HĐGSCS Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Đăng ký xét chức danh Ngành/
chuyên ngành
1 Phạm Công Nhất 01-09-63 GS Triết học
2 Nguyễn Tuấn Anh 27-07-76 GS Xã hội học
3 Hoàng Anh Tuấn 08-08-76 GS Lịch sử
4 Lâm Minh Châu 09-11-86 PGS Nhân học
5 Đinh Tiến Hiếu 22-06-78 PGS Lịch sử
6 Phạm Văn Thủy 12-05-82 PGS Lịch sử
7 Phạm Hồng Long 22-10-76 PGS Du lịch
8 Nguyễn Thị Thái Lan 06-01-74 PGS Công tác xã hội
9 Bùi Chí Trung 18-07-78 PGS Báo chí
10 Phạm Đức Anh 22-01-80 PGS Lịch sử
11 Đoàn Thị Thanh Huyền 12-10-74 PGS Xã hội học

Xem các bản đăng ký xét chức danh tại đây


  • ussh