Đề xuất đề tài KHCN cấp ĐHQGHN năm 2020

Ngày 6/3/2019, ĐHQGHN ban hành Công văn số 598/ĐHQGHN-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQGHN năm 2020 (tải công văn tại đây)

Đề nghị các đơn vị thông báo nội dung trên tới các nhà khoa học trong đơn vị biết và tham gia đề xuất nhiệm vụ KH&CN (tải biểu mẫu tại đây)

Các đơn vị tập hợp đề xuất của cán bộ, gửi về Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và địa chỉ Email: thuloankh@gmail.com trước ngày 19/3/2019.


  • ussh