Giới thiệu

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

       -   Tiếng Việt: Thông tin học

       -   Tiếng Anh: Information Study

  • Mã số ngành đào tạo: 52320201
  • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
  • Thời gian đào tạo:  4 năm
  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

-   Tiếng Việt: Cử nhân ngành Thông tin học

-    Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Information Study

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.  Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Thông tin học có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng: có kiến thức, kỹ năng, đạo đức cả về lý luận lẫn thực tiễn trong lĩnh vực thông tin học, quản trị thông tin/quản trị tri thức như hoạt động lựa chọn, phát triển nguồn lực thông tin; Xử lý thông tin; Tổ chức hệ thống lưu giữ, tra cứu, bảo quản thông tin; Tạo dựng các sản phẩm thông tin; Xây dựng và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin chuyên biệt; Tổ chức các dịch vụ thông tin và truyền thông cho các đối tượng người dùng tin khác nhau; Nắm chắc các phần mềm tích hợp trong việc quản trị thông tin; Có khả năng nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin học và quản trị thông tin/quản trị tri thức góp phần nhanh chóng phát triển nền kinh tế tri thức cho đất nước, sẵn sàng hội nhập xã hội thông tin của các nước phát triển trên thế giới.

3.  Thông tin tuyển sinh

  • Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.


  • ussh