Giới thiệu

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Đông Nam Á học
  • Tiếng Anh: Southeast Asian Studies

Mã số ngành đào tạo: 7310620

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

  • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Đông Nam Á học
  • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Southeast Asian Studies

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu chung

- Đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Nam Á học; có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp cũng như trong công tác chuyên môn và bước đầu làm quen với một ngôn ngữ bản địa (tiếng Indonesia hoặc tiếng Thái...). Cử nhân Đông Nam Á học có thể làm việc cho trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế...

2.2 Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp kiến thức tổng quan về khu vực học, Đông Nam Á học và kiến thức chuyên sâu về các nước Đông Nam Á;

- Xây dựng kĩ năng nghiên cứu về khu vực học và Đông Nam Á học, có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc chuyên môn, có khả năng sử dụng một ngôn ngữ bản địa của khu vực trong giao tiếp cơ bản, biết ứng xử phù hợp với văn hóa các nước Đông Nam Á;

- Củng cố năng lực làm việc tại các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...;

- Cung cấp khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực khu vực học, Đông Nam Á học.

3. Thông tin tuyển sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Dự kiến quy mô tuyển sinh: khoảng 50 sinh viên/khóa.