Hội thảo “Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong tình hình mới”

Hội thảo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Trường ĐHKHXH&NV tổ chức ngày 17/7/2018 tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành lập năm 1983, là một tổ chức xã hội của những người Công giáo Việt Nam “Kính Chúa - Yêu Nước”, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sự ra đời và phát triển của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là một tất yếu của đời sống chính trị, xã hội ở nước ta; thể hiện phương châm sống “Tốt đạo, đẹp đời” của những người có tôn giáo, tín ngưỡng nói chung, của người Công giáo nói riêng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tuy nhiên, trên thực tế, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong xây dựng tổ chức và trong hoạt động mà giới nghiên cứu, các nhà khoa học cũng như những người làm công tác quản lý nhà nước, các nhà hoạt động thực tiễn về tôn giáo cần có sự thống nhất về nhận định, làm cơ sở đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề trên. Các tham luận tại Hội thảo hướng tới đề xuất các giải pháp để Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ngày càng phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong nhiệm vụ xây dựng mối liên hệ gắn bó đạo - đời, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham gia hội thảo, các nhà khoa học đến từ Bộ môn Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phụ trách việc thực hiện điều tra xã hội học về thực tiễn tham gia xã hội hóa công tác xã hội của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm cứ liệu đối chứng với những vấn đề thảo luận tại hội thảo. Đồng thời, các chuyên gia về Tôn giáo học của Trường tham gia biên tập nội dung chuyên môn của các tham luận, lựa chọn và đề xuất những chủ đề tham luận tại hội thảo.


  • Thanh Hà