Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC tổng kết năm học 2016-2017

Thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ, Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt thi đua khen thưởng tại ĐHQGHN được ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/01/2015 của Giám đốc ĐHQGHN. Thực hiện Công văn số 1639/ĐHQGHN-VP ngày 19/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017; Hướng dẫn số 1486/HD-ĐHQGHN ngày 05/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017. Nhà trường hướng dẫn thực hiện công tác thi đua - khen thưởng, hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và tổng kết năm học 2016 – 2017 theo các nội dung sau:

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC

Biểu 1 - Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

Biểu 2 - Báo cáo kết quả giảng dạy của giảng viên kiêm nhiệm

Biểu 3 - Danh sách giảng viên đề nghị mời kiêm nhiệm

Biểu 4 - Danh sách GS, PGS đề nghị ký hợp đồng lao động

Mẫu - Báo cáo thành tích

Mẫu - Danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua

Mẫu - Danh sách đề nghị khen thưởng