Kết quả lựa chọn sinh viên tham gia chương trình "Bồi dưỡng các nhà lãnh đạo ASEAN tương lai"

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kết quả lựa chọn sinh viên tham gia chương trình "Bồi dưỡng các nhà lãnh đạo ASEAN tương lai" trong thời gian một năm tại Trường Đại học Daejeon Hàn Quốc như sau:

Sinh viên: Đỗ Kim Ngọc                      Sinh ngày: 12/04/1996

Giới tính: Nữ                                          Khóa: QH-2014-X

Ngành: Tâm lý học                                Trường: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Sinh viên Đỗ Kim Ngọc phải hoàn thành hồ sơ tham gia chương trình theo yêu cầu của đối tác.