Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN.

Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo (chi tiết trong file đính kèm) đến các đơn vị, các ứng viên, kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

            Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến, xin phản ánh bằng văn bản, gửi về Tổ Thư ký của Hội đồng Chức danh giáo sơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, trước 12 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2017.

            Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, điện thoại 0243. 8585246.

    Kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017