Ngành Văn hóa học: Ngành học giúp đối diện thế giới đa dạng nhiều biến động

Trong một khảo sát gần đây về nhu cầu nhân lực cử nhân ngành Văn hóa học do Trường Đại học KHXH&NV thực hiện trên 150 nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và sinh viên, phần lớn cho rằng các kiến thức, kỹ năng của Văn hóa học phù hợp với một loạt ngành nghề quan trọng mà Việt Nam đang cần. Trong đó, 93% người được hỏi cho rằng sinh viên theo học hoàn toàn có cơ hội việc làm ở các lĩnh vực gần gũi như quản lý văn hóa, bảo tàng, bảo tồn di sản, phát triển không gian di sản, nghệ thuật…. Trên 92% cho rằng báo chí, truyền thông có thể tuyển dụng nhân lực ngành này. Hơn 85% cho rằng các ngành du lịch, khách sạn, giáo dục có nhu cầu cao với những người hiểu biết sâu sắc về văn hóa và khoảng 65-70% cho biết nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến nghiên cứu văn hóa phù hợp với nhiều vị trí quản lý nhà nước, đối ngoại và lãnh đạo.

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Triet-hoc-Hien-than-cua-su-thong-thai-1-490-19981

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Ton-giao-hoc-Khoa-hoc-trung-tam-cua-doi-song-tinh-than-nhan-loai-1-490-19980

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Thong-tin-thu-vien-Nang-luc-thong-tin-la-pham-chat-cot-loi-1-490-19973

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Tam-ly-hoc-Vi-mot-cong-dong-khoe-manh-ve-tinh-than-cao-dep-ve-nhan-cach-1-490-19972

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Quoc-te-hoc-De-song-va-lam-viec-trong-moi-truong-hoi-nhap-1-490-19970

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Quan-tri-khach-san-Top-nhung-nghe-co-thu-nhap-an-tuong--1-490-19968

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Quan-ly-thong-tin-Chia-khoa-thanh-cong-trong-ky-nguyen-so-1-490-19966

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Quan-he-cong-chung-Khong-the-cho-tot-nghiep-moidi-lam-1-490-19965

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Nhat-Ban-hoc--1-490-19964

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Nhan-hoc-Nghien-cuu-toan-dien-ve-con-nguoi-1-490-19962

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Ngon-ngu-hoc-Huong-toi-ung-dung-va-lien-nganh-1-702-19961

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Luu-tru-hoc-gin-giu-kho-tang-tri-thuc-nhan-loai-1-490-19960

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Su-hoc-mot-cau-noi-cua-qua-khu-hien-tai-va-tuong-lai-1-490-19940

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Khoa-hoc-Quan-ly-Nhung-nguoi-quan-ly-gioi-la-tai-san-quy-cua-to-chuc-1-490-19939

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Han-Quoc-hoc-Dao-tao-tri-thuc-da-nganh-va-lien-nganh-ve-Han-Quoc-1-490-19938

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Han-Nom-Cau-noi-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-va-hien-dai-1-490-19937

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Dong-phuong-hoc-Canh-cua-hoi-nhap-voi-the-gioi-phuong-Dong-1-490-19934

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Bao-chi-Kien-tao-dong-chay-thong-tin-trong-xa-hoi-1-490-19906

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Chinh-tri-hoc-Mot-nganh-khoa-hoc-xa-hoi-mui-nhon-1-490-19907

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Cong-tac-xa-hoi-Nghe-cua-nhung-tam-long-nhan-ai-1-490-19932

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Nganh-Dong-Nam-A-hoc-Nganh-hoc-giau-tiem-nang-1-490-19933


  • Phong Du