Quyết định về việc mức thu học phí Sau Đại học và Trung học phổ thông

     Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo Quyết định số 1074/QĐ-XHNV-KHTC về việc quy định mức thu học phí Sau đại học và Quyết định số 1313/QĐ-XHNV-KHTC về việc quy định mức thu học phí  Trung học Phổ thông

1. Quyết định số 1074/QĐ-XHNV-KHTC xem chi tiết tại đây

2. Quyết định số 1313/QĐ-XHNV-KHTC xem chi tiết tại đây

Trân trọng thông báo!


  • ussh