[Sách] Lý thuyết quan hệ quốc tế

Không ai sống được một mình và không một quốc gia nào tồn tại đơn lẻ được. Cuộc đời con người và vận mệnh quốc gia chịu chi phối rất nhiều bởi môi trường bên ngoài. Bởi thế, Quan hệ quốc tế đã trở thành một ngành khoa học lớn và rất phát triển trên khắp thế giới.

Như mọi khoa học xã hội và nhân văn khác, lý thuyết luôn là một nội dung cơ bản và không thể thiếu được trong nghiên cứu và ứng dụng quan hệ quốc tế.  Cuốn sách “Lý thuyết Quan hệ quốc tế” do PGS.TS Hoàng Khắc Nam làm chủ biên ra đời là một cố gắng nhằm góp phần lấp vào khoảng trống lý thuyết quan hệ quốc tế ở nước ta.

Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống các lý thuyết cơ bản cũng như những lý luận chủ yếu về quan hệ quốc tế hiện nay. Cuốn sách bao gồm 9 chương. Trong đó, Chương 1 giới thiệu những vấn đề cơ bản của lý thuyết Quan hệ quốc tế như khái niệm, mục đích, phân loại, quá trình hình thành và phát triển của lý thuyết Quan hệ quốc tế. 8 chương tiếp theo giới thiệu lần lượt các lý thuyết về Quan hệ quốc tế bao gồm Chủ nghĩa Hiện thực, Chủ nghĩa Tự do, Chủ nghĩa Kiến tạo, Chủ nghĩa Marx (quan điểm về quan hệ quốc tế của Chủ nghĩa Mác-Lênin và Chủ nghĩa Mác xít Mới), Chính trị Xanh, Chủ nghĩa Vị nữ, Lý thuyết Phê phán và Chủ nghĩa Hậu hiện đại.

Cuốn sách đã tập trung khảo cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cùng các luận điểm chính về quan hệ quốc tế của từng lý thuyết. Đồng thời, cuốn sách cũng giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển, các trường phái khác nhau cũng như đánh giá về ưu điểm và hạn chế của từng lý thuyết.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


  • ussh