TTLA: Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Ảnh hưởng của Phật giáo Theravada đến đời sống chính trị, xã hội và văn hóa Thái Lan" Của NCS Trần Thị Họa My, Chuyên ngành: Đông Nam Á học, Mã số: 62.31.50.10

Xem chi tiết tại đây:


  • Trần Thị Họa My