TTLA: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển công nghệ bảo quản và chế biến nông sản (nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long)

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển công nghệ bảo quản và chế biến nông sản (nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long)" Của NCS Trần Thị Hồng Lam, Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ, Mã số: 9.34.04.12

Xem chi tiết tại đây:


  • Trần Thị Hồng Lam