TTLA: Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Chính sách thị trường kéo thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai” Của NCS Nguyễn Thị Thúy Hiền, Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ, Mã số: Thí điểm

Xem chi tiết tại đây:


  • Nguyễn Thị Thúy Hiền