TTLA: Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” Của NCS Phạm Thị Thúy Vân, Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học , Mã số: 62.31.02.04

Xem chi tiết tại đây


  • Phạm Thị Thúy Vân