TTLA: Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên hiện nay

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Thanh Hoa

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 21/10/1980                                       

4. Nơi sinh: Lạng Sơn

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 113/QĐ-XHNV ngày 15/01/2016 và Quyết định số 4617/QĐ-XHNV ngày 29/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập cho Nghiên cứu sinh.

Quyết định số 382/QĐ-XHNV ngày 28/2/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                    Mã số: 62.31.02.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lâm Bá Nam, PGS.TS. Vũ Hoàng Công                                               

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số là vấn đề được nhiều học giả quan tâm, tiếp cận ở những góc độ khác nhau. Lần đầu tiên, vấn đề đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận dưới góc độ chính trị học. Với ý nghĩa đó, luận án đã có những đóng góp mới về mặt khoa học, cụ thể:

- Góp phần làm rõ một số khái niệm cơ bản như: dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, biên giới đất liền và vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền. Bên cạnh đó, luận án cũng làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về an ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền; các quan điểm của Đảng, Nhà nước trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền; chủ thể, trách nhiệm của chủ thể; nội dung và các nhân tố tác động, ảnh hưởng đến đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới đất liền của Việt Nam.

- Khảo sát thực trạng đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên từ năm 2005 đến nay (năm 2016). Qua đó, rút ra những vấn đề có ý nghĩa như những bài học kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên.

- Dự báo về khả năng diễn biến tình hình, những thuận lợi, khó khăn trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên thời gian tới; từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tế:

Cung cấp luận cứ khoa học cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giảng viên và học viên các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu… ở Việt Nam về công tác đảm bảo an ninh nói chung, an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên.

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Đặng Thị Thanh Hoa (2009), “Công tác Công an tham gia giải quyết khiếu kiện đông người. Mấy vấn đề có tính kinh nghiệm”, Tạp chí Khoa học và giáo dục an ninh (3), tr.74-75.

2. Đặng Thị Thanh Hoa, Đỗ Đức Thăng (2012), “Công tác đảm bảo an ninh trật tự  trên tuyến biên giới ở địa bàn tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Cảnh sát trật tự an toàn xã hội (7), tr.31-35.

3. Đặng Thị Thanh Hoa (2017), “Giải quyết vấn đề truyền đạo trái pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (256), tr.41-50.

4. Đặng Thị Thanh Hoa (2017), “Một số giải pháp bảo đảm an ninh chính trị vùng biên giới Việt – Lào tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Lý luận chính trị (3), tr.90-94.

5. Đặng Thị Thanh Hoa (2017), “Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc Mông tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Lịch sử Đảng (4), tr.105-110.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Dang Thi Thanh Hoa                2. Sex: Female

3. Date of birth: 21/10/1980                           4. Place of birth: Lang Son

5. Admission decision number: 2798/QĐ-XHNV-SĐH dated 28/12/2012 of Rector, The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: Decision No.113/QD-XHNV dated 15/01/2016 and decision No.4617/QĐ-XHNV dated 29/12/2016 of Rector, The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi about extending study time for PhD students

Decision No.382/QĐ-XHNV dated 28/02/2017 of Rector, The University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi on adjusting the name of doctoral thesis.

7. Official thesis title: To ensure the political security of the ethnic minority areas in the Vietnam-Laos border, Dien Bien province today.

8. Major: Politics                                               Code: 62.31.02.01

9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Lam Ba Nam, Assoc. Prof. Dr. Vu Hoang Cong

10. Summary of the new findings of the thesis

Ensuring political security in ethnic minority areas is a top priority from many scholars, approaching at different angles. For the first time, the issue of ensuring political security in ethnic minority areas is approached from the political point of view. In that sense, the thesis has made new scientific contributions, namely:

- Contribute to clarify some basic concepts such as ethnic minorities, ethnic minorities, land borders and ethnic minorities on the land border. Besides, the thesis is also clarified some theoretical issues on political security and political security of ethnic minority areas on land border; the views of the Party and the State in ensuring the political security of ethnic minority areas on the land border; subjects, responsibility of the subjects; the content and factors affecting the political security of the ethnic minorities areas on the Vietnam’s land border.

- Survey on the actual situation in ensuring the political security of ethnic minorities in Viet Nam and Laos’s boder from 2005 to present (2016), thereby giving the experienced lession in ensuring the political security of ethnic minorities in Vietnam and Laos’s boder in Dien Bien province.

- Forecast on the happening possibility of the situation, advantages and difficulties in ensuring the political security of ethnic minority areas along with the Vietnam-Laos border in Dien Bien province in the coming time; proposing the measures to ensure the political security of ethnic minorities areas in Vietnam and Laos’ s boder in Dien Bien province.

11. Practical of applicability, if any:

Tobe references to researching and teaching related issues in the field of political science as well as references for the leaders, managers in studying the renewal to perfect political system in Vietnam today.

Providing the scientific basis for the leadership of Party committees and local authorities in ensuring the political security of ethnic minority areas. Researching results can be used as reference materials in researching, teaching and learning activities for staffs, lecturers and students of institutes, universities, colleges... in Vietnam on insuring the security in general, security politics of ethnic minority in particular.

12. Further research directions, if any:

To study the factors influencing the political security of the ethnic minority areas of the Vietnam-Laos border in Dien Bien province.

13. Thesis – related publications (List them in chronological order):

1. Dang Thi Thanh Hoa (2009), "Police work involved in resolving large-scale petitions. Some Experiential Issues", Magazine of Security Science and Education (3), pp.74-75.

2. Dang Thi Thanh Hoa, Do Duc Thang (2012), "Ensuring security and order in the border line in Dien Bien province", Magazine of Police and social order safety (7), pp. 31-35.

3. Dang Thi Thanh Hoa (2017), "Addressing the problem of illegal propaganda in ethnic minority areas of the Vietnam-Laos border in Dien Bien province", Magazine of Theoretical Education (256), pp. 41-50.

4. Dang Thi Thanh Hoa (2017), "A number of measures to ensure political security in the Vietnamese-Lao border region of Dien Bien province", Magazine of Political Theory (3), pp. 90-94.

5. Dang Thi Thanh Hoa (2017), "Socio-economic development, security and defense of the Mong ethnic group in Dien Bien Province", Magazine of Party History (4), pp. 105-110.