TTLA: Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1975

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Sâm    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/3/1984             

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hậu phương từ năm 1965 đến năm 1975

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                Mã số: 62.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Cung cấp những tư liệu lịch sử về thời kỳ xây dựng, bảo vệ hậu phương, chi viện tiền tuyến của Đảng bộ Hải Phòng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ năm 1965 đến năm 1975.

- Phục dựng lại một cách khách quan, khoa học về sự lãnh đạo của Đảng bộ Hải Phòng đối với thực hiện nhiệm vụ hậu phương thời kỳ 1965 - 1975; đúc rút một số kinh nghiệm lịch sử soi rọi cho hiện tại.

- Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ địa phương; đồng thời, là tư liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Hải Phòng cũng như những vấn đề liên quan.

- Những kinh nghiệm được rút ra có thể được vận dụng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước nói chung và Hải Phòng nói riêng.

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu những quan điểm cơ bản vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; góp phần quan trọng để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Quá trình thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng; vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Thanh Sâm (2014), “Đảng bộ Hải Phòng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ hậu phương (1969 - 1972)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (3), tr. 85 - 90.

2. Nguyễn Thị Thanh Sâm (2014), “Một số thành tựu trong công tác xây dựng hậu phương ở Hải Phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hải Phòng từ năm 1965 đến năm 1975”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (211), tr. 66 - 68, 72.

3. Nguyễn Thị Thanh Sâm (2015), “Đảng lãnh đạo xây dựng hậu phương lớn miền Bắc trong những năm 1954 - 1965”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (236), tr. 46 - 48.

4. Nguyễn Thị Thanh Sâm (2016), “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo khôi phục, phát triển kinh tế và chi viện cho chiến trường miền Nam  (1973 - 1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (8), tr. 74 - 77.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Thanh Sam                                        2. Sex: Female

3. Date of birth: 25-3-1984                                                         4. Place of birth: Hai Phong

5. Admission decision number: 3216/2014/QĐ-XHNV Dated: 31/12/2014 of President of Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: no change

7.  Official thesis title: Hai Phong Committee Party leads the performing rear mission from 1965 to 1975

8. Major: History of the Communist Party of Vietnam               Code: 62.22.03.15

9. Supervisors: Associate Professor Ph.D Nguyen Thi Mai Hoa

10. Summary of the new findings of the thesis:

Firstly, the thesis provides historical materials on the construction period, the protection of rearguard, the front line of Hai Phong Committee Party during the resistance war against the US from 1965 to 1975..

Secondly, the thesis re-establish objectively and scientifically the leadership of the Haiphong’s Committee Party of to carry out the tasks of the rear of 1965-1975; Drawing some historical experience illuminating the present.

Thirdly, the research results of the dissertation will be traditional educational materials for local youth; At the same time, is a reference material for the study, teaching Hai Phong history as well as related issues.

Finally, the experience gained can be applied to the construction and defense of the country in general and Hai Phong in particular.

11. Practical applicability, if any:

The thesis after completion can be used as a reference material for the study of basic views on the cause of national construction and defense; Contributing important to educating the revolutionary tradition, fostering the ideal for the younger generation.

12. Further research direction, if any:

The process of implementing the Party's people's war policies; The role of the rear for the front line in the war against American, save the country.

13. Thesis - related publications:

1. Nguyen Thi Thanh Sam (2014), “Haiphong Committee Party leads the building and protecting the rear from 1969 to 1972”, Journal of Vietnam Communist Party’s History (3), pp85-90.

 2. Nguyen Thi Thanh Sam (2014), “Some achievements in building the rear in Hai Phong under the leadership of Hai Phong Committee Party from 1965 to 1975”, Reasoning Education Magazine (211), pp.66-68. 72.

3. Nguyen Thi Thanh Sam (2015), “The party led the construction of the great northern region in the years 1954 - 1965”. Reasoning Education Magazine (236), pp.46-48.

4. Nguyen Thi Thanh Sam (2016), Hai Phong Committee party leads to restore, develop economic and support for the Southern battlefield (1973 - 1975), Journal of Vietnam Communist Party’s History (8), pp74-77.