TTLA: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Mạnh Thắng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/06/1987                                                   

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 1922/QĐ-XHNV, ngày 02 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam           Mã số: 62.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 1996 đến năm 2015.

- Khái quát những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của quá trình chỉ đạo thực hiện chủ trương, chính sách về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đúc rút một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1996 đến năm 2015.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án sau khi hoàn thiện có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đồng thời, luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực này.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời kỳ Đổi mới.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Phạm Mạnh Thắng (2014), “Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (2006-2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (280), tr. 101 - 103.

Phạm Mạnh Thắng (2015), “Thực trạng và giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (235), tr. 92 - 94.

Phạm Mạnh Thắng (2016), “Một số kết quả và kinh nghiệm của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 2006 đến 2010”, Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (5), tr. 156 - 163.

Phạm Mạnh Thắng (2016), “Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (253), tr. 97 - 99.

Phạm Mạnh Thắng (2016), “Qúa trình thực hiện thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thành phố Hồ Chí Minh (2005-2014)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (313), tr. 93 - 97.

Phạm Mạnh Thắng (2017), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm gần đây (2006- 2016)- Thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (5), tr. 183 - 188.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Pham Manh Thang                                               2. Sex: Male

3. Date of birth: 03/06/1987                                                       4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: No. 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, December 31st, 2014 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, National University of Hanoi, Vietnam.

6. Changes in academic process: Adjustment of the thesis’ title pursuant to the Decision No. 1922/QĐ-XHNV, August 2nd, 2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, National University of Hanoi, Vietnam.

7. Official thesis title: Ho Chi Minh City Party committee’s leadership in attracting foreign direct investment from 1996 to 2015.

8. Major: History (Vietnamese Communist Party History)         Code: 62.22.03.15

9. Science instructor: Assoc Prof. Hoang Hong

10. Summary of the new findings of the thesis:

- The perspectives, guidelines, and policies of Vietnamese Communist Party and Ho Chi Minh City Party committee in attracting foreign investment from 1996 to 2015

- The generalization of the advantages, limitations, and causes of the implementation process of the guidelines, policies of Ho Chi Minh City Party committee in attracting foreign investment.

- Some experience gained from Ho Chi Minh City Party committee’s leadership in attracting foreign direct investment from 1996 to 2015.

11. Practical applicability, if any:

After completing, the thesis might be used as references for historical research of Ho Chi Minh City Party Committee. At the same time, the thesis can be used as a reference for research related to this field.

13. Futher research directions:

Viet Nam City Party committee’s leadership in attracting foreign direct investment in Doi Moi (Renovation period).

13. Thesis-related publication:

Pham Manh Thang (2014), “Ho Chi Minh City Party Committee’s leadership in attracting foreign direct investment (2006 - 2010), Journal of Vietnam Communist Partys History (280), pp. 101 - 103.

Pham Manh Thang (2015), “The current situation and the methods to attract foreign direct investment (FDI) in Ho Chi Minh City in recent years”, Journal of Theoretical Education (235), pp. 92 - 94.

Pham Manh Thang (2016), “Results and experiences of Ho Chi Minh City Party committee’s leadership in attracting foreign direct investment from 2006 to 2010”, Journial of Science – Ho Chi Minh City Pedagogy University (5), pp. 156 - 163.

Pham Manh Thang (2016), “Japanese Foreign Direct Investment (FDI) in Ho Chi Minh City in recent years”, Journal of Theoretical Education (253), pp. 97 - 99.

Pham Manh Thang (2016), “The process to attract FDI to Ho Chi Minh City (2005- 2014), Journal of Vietnam Communist Partys History (313), pp. 93 – 97.

Pham Manh Thang (2017), “Japanese Foreign Direct Investment (FDI) in Ho Chi Minh City in the past 10 years (2006 – 2010) - The reality and solutions”, Journial of Science – Ho Chi Minh City Pedagogy University (5), pp. 183 - 188