TTLA: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững từ năm 2001 đến năm 2013

   THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Lan Hương                        

2. Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh: 07/08/1986                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV ngày 30/12/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 627/QĐ-SĐH, ngày 18-9-2015 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH và NV.

- Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 255/QĐ-XHNV, ngày 14-2-2017 của Hiệu trưởng trường ĐH KHXH và NV.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững từ năm 2001 đến năm 2013

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                       Mã số: 62.22.03.15

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án làm rõ những yếu tố tác động tới sự lãnh đạo phát triển nông nghiệp  của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và những chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

- Luận án trình bày các chủ trương của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và quá trình chỉ đạo thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững của Đảng bộ từ năm 2001 đến năm 2013.

- Luận án đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

- Luận án đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững của Đảng bộ Thành phố. Những kinh nghiệm này có tính định hướng cho sự phát triển nông nghiệp ở giai đoạn tiếp theo.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án sau khi hoàn thiện có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và lịch sử Ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực này.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới.

13. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Ngô Thị Lan Hương (2016) “Chủ trương phát triển nông nghiệp bền vững – bước phát triển mới trong tư duy và nhận thức của Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Tạp chí Lịch sử Đảng (2), tr.81-86.

2. Ngô Thị Lan Hương (2016), “Xác định những tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững trong nông nghiệp”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 9, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tr.232-239.

3. Ngô Thị Lan Hương (2016), “Những thành tựu về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững ở Thủ đô Hà Nội”, Tạp chí Lịch sử Đảng (8), tr.92-97.

4. Ngô Thị Lan Hương (2016), “Những kinh nghiệm chủ yếu trong lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững của Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên các trường Sư phạm toàn quốc, Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, tập 2, tr.1586-1595.

5. Ngô Thị Lan Hương (2016), “Vai trò của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với phát triển nông nghiệp bền vững ở Thủ đô Hà Nội”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 (45), tr.97-107.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Ngo Thi Lan Huong                                           2. Sex: Female

3. Date of birth: August 7, 1986                                             4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: No. 2999/2013/QĐ-XHNV of the President of Vietnam National University, Hanoi, December 30, 2013.

6. Changes in academic process:

- Adjustment of the thesis’ title pursuant to the Decision No. 627/QĐ-SĐH dated September 18, 2015 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities.

- Adjustment of the thesis’ title pursuant to the Decision No. 255/QĐ-SĐH dated February 14, 2017 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities.

7. Official thesis title: The Leadership of Hanoi Provincial Communist Party Committee in Sustainable Agriculture Development during 2001 - 2013.

8. Major: History (Vietnam Communist Party History)          Code: 62.22.03.15

9. Supervisors: Assoc. Professor Hoang Hong.

10. Summary of the new findings of the thesis:

- Based on the selective overview, the thesis has specified the following affecting elements to the Hanoi Provincial Communist Party Committee leadership in developing agriculture sustainability.

- From this point, the thesis has indicated the policies and processes to develop agriculture in sustainable way by the Hanoi Provincial Communist Party Committee from 2001 to 2013.

- The thesis also has evaluated all strengths and weaknesses coming from the policies of Hanoi Provincial Communist Party Committee in leading the sustainable agriculture development.

- Furthermore, the thesis has drawn out some crucial experiences that can be applied in the leadership in developing agriculture sustainability of the Party of Hanoi City. Those experiences could be oriented for agricultural development in the next stage

11. Practical applicability:

After completing, the thesis might be used as references for historical research in the field of Hanoi Provincial Communist Party Committee in particular and the field of Hanoi’s Agriculture History in general. At the same time, the thesis can be used as a reference for research related to this field 

12. Futher research directions:

Vietnam Communist Party in leading agriculture development in Doi Moi (Renovation period)

13. Thesi-related publications:

1. Ngo Thi Lan Huong (2016), "The policy of sustainable agricultural development - a new development in thought and awareness of Hanoi Provincial Communist Party Committee", Journal of Vietnam Communist Partys History, 2, pp.81-8.

2. Ngo Thi Lan Huong (2016), "Identify criteria for assessing sustainable development in agriculture", Proceedings of the 9th Young Science Conference, University of Pedagogy II, pp. 232-239.

3. Ngo Thi Lan Huong (2016), “Achievements in sustainable agricultural economic development in Hanoi capital”, Journal of Vietnam Communist Partys History, 8, pp. 92-97.

4. Ngo Thi Lan Huong (2016), "Crucial experiences in leadership of sustainable agricultural development of Hanoi Provincial Communist Party Committee", Proceedings of the scientific research conference of staff and students of the National Pedagogy Schools, Ho Chi Minh University of Pedagogy, vol. 2, pp.1586-1595.

5. Ngo Thi Lan Huong (2016), "The role of natural, socio-economic conditions for sustainable agricultural development in Hanoi capital", Journal of Science, University of Pedagogy II, 45, pp.97-107.