TTLA: Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Quang Hoa                       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/3/1975                                                                  

4. Nơi sinh: Yên Bái

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 21/11/2011, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Quyết định 3203/QĐ-XHNV-SĐH.ngày31/12/2014, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2011-X.

7. Tên đề tài luận án: Hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954)

8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại         Mã số: 62.22.03.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Lê

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã nêu rõ bối cảnh lịch sử của việc hình thành và xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Bối cảnh lịch sử này không chỉ gói gọn trong thời kỳ lịch sử của luận án (từ 1945-1954) mà nó được đánh dấu từ 1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản mở đầu cho sự  ra đời của các thành tố khác trong hệ thống chính trị và được tiếp tục hoàn thiện sau Cách mạng tháng Tám. 

- Luận án đã chỉ rõ cơ cấu của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 bao gồm Đảng, Nhà nước và Mặt trận. Tuy nhiên tùy vào hoàn cảnh lịch sử khác nhau mà các thành tố này có những sự biến đổi về cả cơ cấu và tổ chức dẫn đến những tác động nhất định đối với hệ thống chính trị nói chung

- Luận án trình bày quá trình và hoàn thiện và vận hành của các yếu tố trong hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954. Sự hoàn thiện và vận hành của từng yếu tố trong hệ thống không chỉ có vai trò đối với sự hoàn thiện và vận hành của các yếu tố khác mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện của cả hệ thống chính trị.

- Luận án chỉ rõ hoạt động tổng thể của cả hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời kỳ 1945-1954 và tác động của hoạt động này đối với thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

- Luận án đã khái quát những đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xác định những nhân tố quan trọng, quyết định sự hoàn thiện và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị này, từ đó rút ra những bài học cho sự hoàn thiện, phát triển hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể là tư liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách của Trung ương, địa phương trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án là tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu về lịch sử hình thành và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1954)

- Luận án là tài liệu tham khảo cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lịch sử, khoa học chính trị.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Hệ thống chính trị Việt Nam từ năm 1954-1975.

- Hệ thống chính trị Việt Nam sau khi thống nhất đất nước (1975)

- Hệ thống chính trị Việt Nam sau đổi mới

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Quang Hoa (2016) Quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam thời kỳ 1945-1954, Tạp chí Giáo dục Lý luận (249), tr.47-49

2. Trần Thị Quang Hoa (2016), “Xây dựng địa vị pháp lý của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tạp chí Giáo dục lý luận (252), tr.65-67.

3. Trần Thị Quang Hoa (2016), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về hệ thống chính trị Việt Nam", Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (2b), 12-2016.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name:  Tran Thi Quang Hoa                                              2. Sex: Female

3. Date of birth: March 26, 1975                                                  4. Place of birth: Yen Bai

5. Admission decision: No. 2213/2011 / QĐ-XHNV-SDH dated 21/11/2011 by President of the University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in the training process: Decision 3203 / QĐ-XHNV-SĐH dated 31December, 2014 by President of the University of Social Sciences and Humanities on prolonging the duration of study for Cohort QH-2011-X.

7. Official thesis title: Political system of the Democratic Republic of Vietnam (1945-1954)

8. Major: Contemporary and Modern Vietnamese History        Code: 62.22.03.13

9. Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Dinh Le

10. Summary of new findings of the thesis:

- The thesis highlights the historical context of the foundation and construction of the Democratic Republic of Vietnam's political system from 1945-1954. This historical context did not only confine itself in the historical period from 1945-1954 but it was marked from 1930 with the foundation of the Communist Party, which led to the formulation of other factors in the political system and continued to be perfected after theAugust Revolution.

- The thesis clearly points out the structure of the political system of the Democratic Republic of Vietnam from 1945 to 1954, including the Party, the State and the Front. However, depending on the different historical conditions, those factors had both structural and organizational changes thus leading to certain impacts on the political system in general.

- The thesis presents the process, perfection and operation of the factors in the political system of the Democratic Republic of Vietnam during 1945-1954. The perfection and operation of each factor in the system not only plays a role in the perfection and operation of other factors, but also plays an important role in the perfection of the whole political system.

- The thesis then shows the overall operation of the entire political system of the Democratic Republic of Vietnam from 1945 to 1954 and the impacts of this activity on the victory of the Anti-French resistance war.

- The thesis also generalizes the basic features of the political system of the Democratic Republic of Vietnam as well as identifies the key factors that determine the perfection and effeciency of this political system, thus drawing lessons for the perfection and development of the political system in the current period.

11. Practical applicability:

- The research results of this thesis can be used as a reference for central and local policy makers in the process of building and perfecting the Vietnamese political system in the present period.

- The thesis is a reference for researches on the history of the foundation and operation of the political system of the Democratic Republic of Vietnam (1945-1954).

- The thesis is also a reference for teaching and research on the history and political science.

12. Further research directions:

- Vietnam’s political system from 1954-1975.

- Vietnam’s political system after reunification (1975)

- Vietnam’s political system after the renovation

13. Thesis-related publications:

1. Tran Thi Quang Hoa (2016), “The Vietnamese People’s Mastery in the Period 1945-1954”, Journal of Theoretical Education (249), pp.47-49

2. Tran Thi Quang Hoa (2016), "Building the legal status of the Democratic Republic of Viet Nam”, Journal of Theoretical Education (252), pp. 65-67.

3. Tran Thi Quang Hoa (2016), "Ho Chi Minh Ideology about Vietnam's Political System”, Journal of Social Sciences and Humanities (2b), 12-2016.