TTLA: Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay

   Thông tin về luận án tiến sĩ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Minh Ngọc

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/01/1980

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV- SĐH, ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 1009/QĐ-XHNV ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay.

8. Chuyên ngành: Xã hội học                    Mã số: 62.31.03.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

(1) Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về hoạt động khám chữa bệnh của người dân, luận án đã xây dựng khái niệm khám chữa bệnh và làm rõ một số khái niệm liên quan.

(2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp điều tra định lượng và định tính của Xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk hiện nay.

(3) Luận án đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk.

(4) Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm thúc đẩy những mặt tích cực cũng như hạn chế mặt tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh của người dân Đắk Lắk.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

(1) Các cơ quan chính quyền Đắk Lắk có thể tham khảo để bổ sung và hoàn thiện chính sách tại địa phương.

(2) Làm tài liệu tham khảo về hoạt động khám chữa bệnh của người dân cho các tổ chức y tế và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Sử dụng bảo hiểm y tế trong hoạt động khám chữa bệnh của người dân, Quản lý nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh của người dân.

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Minh Ngọc (2014), “Quản lý phát triển xã hội trong lĩnh vực y tế ở Tây Nguyên”, Tạp chí Cộng sản (94), tr.39 – 43.

Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Minh Ngọc (2015), “Bảo hiểm y tế và hoạt động khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên hiện nay”, An sinh xã hội và công tác xã hội, NXB Hồng Đức, tr.53-66.

Vũ Thị Minh Ngọc (2015), “Quản lý nhà nước trong hoạt động khám chữa bệnh ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên”, Tạp chí Quản lý nhà nước (239), tr.70-72.

Vũ Thị Minh Ngọc (2016), “Hoạt động khám chữa bệnh của người dân Tây Nguyên: Nhìn từ góc độ Nhà nước phúc lợi trong lĩnh vực y tế”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 2(1b), tr.109-118.

Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Minh Ngọc (2017), “Đội ngũ nhân viên y tế thôn bản và hoạt động chăm sóc sức khỏe của người dân Tây Nguyên trong phát triển bền vững”, Chăm sóc sức khỏe: Những vấn đề xã hội học và công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.128-139. 

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Vu Thi Minh Ngoc                         2. Sex: Female

3. Date of birth: 11th January 1980                   4. Place of birth: Ha Noi

5. Admission decision number: Decision no.2999/QĐ-XHNV-SĐH Dated 30th December 2013 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities.

6. Changes in academic process: Adjusted the thesis title as of the Decision no. 1009/QĐ-XHNV dated March 29th, 2016 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities.

7. Official thesis title: The people’s activities of medical examination and healing in Daklak nowaday

8. Major: Sociology                                             Code: 62.31.03.01

9. Supervisors: Associate Professor, Doctor Nguyen Thi Thu Ha

10. Summary of new findings of the thesis:

(1) Based on the systematization of theoretical research on the people’s activities of medical examination and healing, the thesis has developed the concept of people’s activities of medical examination and healing and clarified the relevant concepts.

(2) By combining the use of survey methods of quantitative and qualitative sociology, the thesis points out the current situation of the people’s activities of medical examination and healing in Daklak nowaday.

(3) The thesis points out the factors affecting the people’s activities of medical examination and healing in Daklak nowaday.

(4) The thesis has proposed a number of measures and proposals to promote the positive aspects as well as limiting the negative side of the people’s activities of medical examination and healing in Daklak nowaday.

11. Practical applicability:

1/ Government of Dak Lak may refer to supplement and perfect the policy locally;

2/ The Health organizations and the State management agencies in the health sector may use references of the people’s activities of medical examination and healing.

12. Further research directions:

Health Insurance in the activities of medical examination and healing, State management and the activities of medical examination and healing.

13. Thesis-related publications:

1. Nguyen Thi Thu Ha, Vu Thi Minh Ngoc (2014), “Management of social development in the health sector in the Highlands”, Communist Review (94), pp.39 - 43.

2. Nguyen Thi Thu Ha, Vu Thi Minh Ngoc (2015), “Health insurance and health care activities in the Central Highlands today”, Social security and social services, Hong Duc publisher, pp.53-66.

3. Vu Thi Minh Ngoc (2015), “State management in medical examination and healing in the Central Highlands”, State management magazine (239), pp.70-72

4. Vu Thi Minh Ngoc (2016), “The people’s activities of medical examination and healing in Tay Nguyen: From the perspective of the welfare state in the health sector”, VNU Journal of Social Sciences and Humannities Vol 2(1b), pp.109-118.

5. Nguyen Thi Thu Ha, Vu Thi Minh Ngoc (2017), “The village medical staff and the people’s activities of medical examination and healing in Tay Nguyen in the period of sustainable development”, Health care: Social issues and social work, Ha Noi National University publisher, pp.128-139.