TTLA: Kỹ năng sống của học viên các Học viện, Trường Công an nhân dân

   THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hiền.   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/9/1971.                                         

4. Nơi sinh: Đồ Sơn, Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1798/2012/QĐXHNV-SĐH, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 4617/QĐ-XHNV, ngày 29 tháng 12 năm 2016

7. Tên đề tài luận án: “Kỹ năng sống của học viên các Học viện, Trường Công an nhân dân”

8. Chuyên ngành: Tâm lý học                           Mã số: 62.31.04.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Ngọc Phú

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án làm rõ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng, kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Làm rõ phạm trù kỹ năng sống của học viên; chỉ ra các nhóm kỹ năng sống cơ bản của học viên các Học viện, trường CAND. Luận án đã làm rõ nội dung của các kỹ năng sống cơ bản của học viên; chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Chỉ ra các biện pháp tâm lý nhằm góp phần hình thành, hoàn thiện kỹ năng sống tích cực cho các học viên các Học viện, Trường CAND.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra thực trạng biểu hiện kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND; chỉ ra ảnh hưởng của các yếu tố đến kỹ năng sống của học viên. Luận án còn đề xuất được các biện pháp tác động có tính khả thi trong việc hoàn thiện các kỹ năng sống của học viên các học viện, trường CAND. Những kết quả này là tài liệu tham khảo tốt để xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng sống của học viên các Học viện, Trường CAND trong điều kiện hiện nay còn rất thiếu các tài liệu có tính lý luận cũng như thực tiễn liên quan đến vấn đề này trong giáo dục, đào tạo tại Học viện, Trường CAND.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của luận án, các hướng tiếp theo mà tác giả sẽ định hướng tập trung nghiên cứu bao gồm: các biện pháp nhằm giáo dục, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học viên các học viện, trường CAND; kỹ năng nghề nghiệp của cá nhân trong các lĩnh vực hoạt động của lực lượng CAND; kỹ năng xử lý tình huống của giảng viên trong các trường CAND.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Hiền (11/2012), "Kỹ năng giao tiếp với nhân dân của cảnh sát khu vực", Tạp chí Giáo dục (11), tr.52 - 53.

2. Nguyễn Thị Hiền (2013), Giáo trình giao tiếp và kỹ năng giao tiếp, dùng cho hệ đào tạo Trung cấp Cảnh sát nhân dân.

3. Nguyễn Thị Hiền (2016), Tập bài giảng  kỹ năng giao tiếp, dùng cho hệ đào tạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân.

4. Nguyễn Thị Hiền (2017), “Thực trạng kỹ năng sống của học viên các học viện, trường Công an nhân dân”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (10 ), tr.118 - 132.

5. Nguyễn Thị Hiền (2017), “Thực trạng kỹ năng nhận biết và sống với chính mình của học viên các học viện, trường Công an nhân dân”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (10), tr.88 – 98.

6. Nguyễn Thị Hiền (2017), “Một số vấn đề đặt ra với công tác giáo dục, đào tạo kỹ năng sống cho học viên các trường Công an nhân dân”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (12), tr.278 – 282.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Hien                    2. Sex: Female

3. Date of birth: 09/09/1971                        4. Place of birth: Do Son, Hai Phong

5. Admission decision number: 1798/2012/QĐXHNV-SĐH dated 28/12/2012 by by Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: 4617/QĐ-XHNV, 29/12/2016

7. Official thesis title: "The life skills of the students at Public Security Academies and Colleges"

8. Major: Psychology                                   Code: 62.31.04.01

9. Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Ngoc Phu

10. Summary of the new findings of the thesis:

The thesis further clarifies the basic theoretical issues on skills and life skills of the students at Public Security Academies and Colleges. It elucidates the  categories of life skills and identifies the basic life-skill groups of the students. The thesis also identifies the factors that affect the life skills of the students and propose the psychological measures to form and improve the active life skills for the students at Public Security Academies and Colleges.

11. Practical applicablility:

The research results of the thesis have shown the real life-skill status of the students at Public Security Academies and Colleges and identified the factors that affect the students' life skills. The thesis also proposes the feasible measures which help improve the life skills of the students at Public Security Academies and Colleges. These results are the good references contributing to the training and assessing  the students’ life skills in the current context that there is a lack of theoretical and practical materials related to this issue at Public Security Academies and Colleges.

12. Further research directions

Based on the theoretical and practical research results of the thesis, the next directions that the researcher will focus on include: the measures to educate and train the life skills for students at Public Security Academies and Colleges; the individuals’ professional skills in different areas of Public Security Force; and the teachers’ skills of controlling different situations at Public Security Academies and Colleges.

13. Thesis-related publications

1. Hien, N.T. (2012), “The communication skills with people of local policemen”, Journal of Education (11), 52-53.

2. Hien, N.T.  (2013), Communication curriculum and communication skills, for People's Police Intermediate level of training.

3. Hien, N.T. (2016), Communication skill lessons, for People's Police College level of training.

4. Hien, N.T. (2017), “The life-skill reality of the students at Public Security Academies and Colleges”, Journal of Social Psychology (10), 118 - 132.

5. Hien, N.T. (2017), “The reality of identification and living with one self skills of the students at Public Security Academies and Colleges”, Journal of Social Psychology (10), 88 - 98.

6. Hien, N.T. (2017), “Some issues in the life skill education and training for the students at Public Security Academies and Colleges”, Journal of Education and Society ( 12), 278 - 282.