TTLA: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Haruki Murakami

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Haruki Murakami" Của NCS Đặng Phương Thảo, Chuyên ngành: Lí luận văn học, Mã số: 62.22.01.20

Xem chi tiết tại đây:


  • Đặng Phương Thảo