TTLA: Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố Nha Trang

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố Nha Trang” Của NCS Nguyễn Thị Thanh Xuyến, Chuyên ngành: Nhân học, Mã số: 62.31.03.02

Xem chi tiết tại đây:


  • Nguyễn Thị Thanh Xuyến