TTLA: Nhân vật mang dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Nhân vật mang dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam" Của NCS Nguyễn Thị Lan Anh, Chuyên ngành: Lí luận văn học, Mã số: 62.22.01.20

Xem chi tiết tại đây:


  • Nguyễn Thị Lan Anh