TTLA: Nho giáo Việt Nam thời Lý - Trần và ý nghĩa lịch sử của nó

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Như     

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 11/09/1984                                             

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc thay đổi người hướng dẫn luận án tiến sĩ (ngày 24/4/2015)

7. Tên đề tài luận án: Nho giáo Việt Nam thời Lý - Trần và ý nghĩa lịch sử của nó

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS                   Mã số: 62.22.03.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã phân tích, hệ thống hóa các nội dung tư tưởng cơ bản của Nho giáo Việt Nam thời Lý - Trần và nêu bật những đặc điểm của nó.

Luận án góp phần phân tích, làm rõ ý nghĩa lịch sử của tư tưởng Nho giáo Việt Nam thời Lý - Trần.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử tư tưởng Việt Nam nói chung và lịch sử tư tưởng thời Lý - Trần nói riêng, trong đó có tư tưởng Nho giáo.

12. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Lịch sử tư tưởng Việt Nam

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Thị Như (2013), “Sự phát triển của Nho giáo Việt Nam thời Lý - Trần trong lĩnh vực giáo dục, khoa cử”, Tạp chí Quản lý giáo dục ISSN 1859-2910 (53), tr. 41-44.

Nguyễn Thị Như (2014), “Quan điểm của Nguyễn Khắc Viện về mối quan hệ giữa Nho giáo và chủ nghĩa Mác”, Tạp chí Quản lý giáo dục ISSN 1859-2910 (59), tr. 50-53.

Nguyễn Thị Như (7/2016), “Vai trò của Nho giáo Việt Nam thời Lý - Trần đối với sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến”, Hội thảo Khoa học: Những vấn đề triết học thực tiễn ở Việt Nam, Khoa Triết học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr. 57.

Nguyễn Thị Như (2016), “Ý nghĩa của tư tưởng Nho giáo về giáo dục đối với việc phát triển sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Quản lý giáo dục ISSN 1859-2910 (số đặc biệt tháng 11), tr. 363-372.

Nguyễn Thị Như (12/2016), “Khía cạnh tôn giáo của Nho giáo Lý - Trần”, Hội thảo Quốc tế: Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại, Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Học viện Missio, tr. 61-64.

Nguyễn Thị Như (2017), “Phát huy những giá trị tích cực của tư tưởng Nho giáo về giáo dục trong đổi mới giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận ISSN 0868-3492 (263), tr. 66-73.

Nguyễn Thị Như (2017), “Tư tưởng về giáo dục của Nho giáo thời Lý - Trần”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội ISSN 1859-3917 (số đặc biệt tháng 10), tr. 21-25,29.

Nguyễn Thị Như (2018), “Nho giáo Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến đầu thế kỷ XI”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam ISSN 1013-4328 (2), tr. 51-61.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Nhu                                                         2. Sex: female

3. Date of birth: 11/09/1984                                                            4. Place of birth: Thai Binh

5. Admission decision number: 3216/QĐ-XHNV-SĐH. Dated 31st December 2014 by Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: Decision on the change of Ph.D (dated: 24/4/2015)

7. Official thesis title: Vietnamese Confucianism in the Ly - Tran dynasties and its historical significance

8. Major: Dialectical materialism and historical materialism      Code: 62.22.03.02

9. Supervisor: Assoc.Prof. Nguyen Thanh Binh

10. Summary of the new findings of the thesis:

The thesis has analyzed and systematized basic ideas of Vietnamese Confucianism in Ly - Tran dynasties and highlighted its characteristics.

The thesis has contributed to analyze and clarify the historical significance of Vietnamese Confucianism in Ly - Tran dynasties.

12. Practical applicability:

The thesis can be used as a reference for researching  and teaching the history of Vietnamese thought in genaral and the history of  thought in the Ly - Tran dynasties in particular, including Confucian thought.

12. Further research directions:

History of Vietnamese thought

13. Thesis-related publications:

Nguyen Thi Nhu (2013), “The development of Vietnamese Confucianism in Ly - Tran dynasties in the field of education and examination”, Journal of Education Management ISSN 1859-2910 (53), pp. 41-44.

Nguyen Thi Nhu (2014), “Nguyen Khac Vien’s view of the relationship between Confucianism and Marxism”, Journal of Education Management ISSN 1859-2910 ISSN 1859-2910 (59), pp. 50-53.

Nguyen Thi Nhu (7/2016), “The role of Vietnamese Confucianism in the Ly - Tran dynasties towards the formation and development of feudalism”, Scientific Seminar: Practical philosophical issues in Vietnam, Faculty of Philosophy, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi, pp. 57.

Nguyen Thi Nhu (2016), “The meaning of Confucian thought on education for the development of education in Vietnam today”, Journal of Education Management ISSN 1859-2910 ISSN 1859-2910 (11), pp. 363-372.

Nguyen Thi Nhu (12/2016), “Religious aspects of Ly - Tran Confucianism”, International Conference: Religion and Ethics in the modern Society, Faculty of Philosophy, University of Social Sciences and Humanities - Center for Contemporaty Religious Studies, Institute. Missio, pp. 61-64.

Nguyen Thi Nhu (2017), “Promotion of the positive values of Confucianism thought on education in education and training reform in our country today”, Journal of Theoretical Education ISSN 0868-3492 (263), pp. 66-73.

Nguyen Thi Nhu (2017), “Educational ideology of Confucianism in the Ly - Tran dynasties”, Journal of Education and Society ISSN 1859-3917 (10), pp. 21-25,29.

Nguyen Thi Nhu (2018), “Confucianism in Vietnam since Start of Northern Domination to Early 11st Century”, Journal of Vietnam Academy of Social Sciences ISSN 1013-4328 (2), pp. 51-61.