TTLA: Những cách tân về nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ thời kì 1986 đến nay (Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy)

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên NCS: Nguyễn Thanh Hồng             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/11/1984                                       

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH, ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài Luận án theo quyết định số 2213/QĐ-XHNV, ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Những cách tân về nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ thời kì 1986 đến nay (Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy)

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam               Mã số: 62.22.01.21

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn Đức

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Từ bình diện tìm hiểu những cách tân nghệ thuật của một số cây bút nữ, luận án muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về những cách tân của thể loại truyện ngắn Việt Nam nói riêng, cũng như văn học Việt Nam nói chung, thời kì sau 1986.

Thấy được những nét độc đáo riêng trong phong cách nghệ thuật của ba cây bút nữ này.

Luận án cũng góp phần khẳng định những thành tựu, đóng góp của ba cây bút nữ nói riêng và sáng tác của các nhà văn trong tiến trình đổi mới và hội nhập của văn học Việt Nam đương đại.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Ứng dụng vào khảo sát một vài tác giả văn học Việt Nam đương đại, kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa cung cấp phương pháp luận và kiến văn cần thiết cho việc tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

Tìm hiểu cách tân nghệ thuật trong truyện ngắn của một số cây bút nữ là một phần để mở rộng tìm hiểu văn học nữ đương đại.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):

1. Nguyễn Thanh Hồng (2010), “Nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư”,  Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (187), tr.17-20.

2. Nguyễn Thanh Hồng (2016), “Kiểu cốt truyện trong truyện ngắn của một số tác giả nữ gần đây”, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (262), tr. 17-21.

3. Nguyễn Thanh Hồng (2016), “Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ”,  Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam (263),  tr.18-22.

4. Nguyễn Thanh Hồng (2016),  “Kiểu kết cấu đảo lộn thời gian của sự kiện trong truyện ngắn Bảy ngày trong đời (Nguyễn Thị Thu Huệ)”,  Tạp chí Dạy và học ngày nay (11), tr.70-71,28.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thanh Hong                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 07/11/1984                             4. Place of birth: Phu Tho

5. Admission decision number: 3202/QĐ-SĐH, Dated: October 8th, 2010 by The President of Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: Changing the title of the thesis according to decision 2213/QĐ-XHNV, dated july 8, 2016 by the president of Vietnam National University, Hanoi, University of Social Sciences and Humanities

7. Official thesis title: Art Renovation in short stories by some female writers from 1986 up to now (Nguyen Thi Thu Hue, Nguyen Ngoc Tu, Do Bich Thuy)     

8. Major: Viet Nam Literary                              Code: 62.22.01.21 

9. Supervisors: Assot. Prof. PhD Ha Van Duc

10. Summary of the new findings of the thesis:

Firstly, by studying female writers’ renovation in writing styles, the thesis aims to look more deeply into the renovation of Vietnamese short stories in particular as well as Vietnamese literary in general in the period after 1986

Secondly, the thesis points out the unique features in the writing styles of the three female writers, that is, Nguyen Thi Thu Hue, Nguyen Ngoc Tu, Do Bich Thuy

Finally, the thesis  contributes to identifying the achievement and effort of the three female writers in particular and their works in the renovation and integration process of Vietnamese contemporary literature.

11. Practical applicability, if any:

The thesis can be applied in surveying some contemporary Vietnamese writers. The thesis’s result contributes to supplying theories for reference and teaching in different levels.

12. Further research directions, if any:

Studying the art renovation in short stories by some female writers is a step to study contemporary literary.

13. Thesis- related publications:  (List in chronological order )

1. Nguyen Thanh Hong (2010) “Character in Nguyen Ngoc Tu’s short stories”,  Journal of VietNam Literary (187), pp.17-20.

2. Nguyen Thanh Hong (2016), “Plots in short stories by some recent female writers”, Journal of VietNam Literary (262), pp. 17-21.

3. Nguyen Thanh Hong (2016), “Art description of character in Nguyen Thi Thu Hue’s short stories”,  Journal of VietNam Literary (263),  pp.18-22.

4. Nguyen Thanh Hong (2016), “Time reversing structure of events in the short stories Seven days in life (Nguyen Thi Thu Hue), Today’s Teaching and Learning Magazine (11), pp.70-71,28.