TTLA: Phân tích diễn ngôn xã luận (Trên ngữ liệu báo Nhân Dân giai đoạn 1964 -1975)

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Phân tích diễn ngôn xã luận (Trên ngữ liệu báo Nhân Dân giai đoạn 1964 -1975)" Của NCS Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên ngành: Ngôn ngữ học, Mã số: 62.22.02.40

Xem chi tiết tại đây:


  • Nguyễn Thị Hồng Nga