TTLA: Quan hệ Thái Lan – Trung Quốc từ năm 2001 đến năm 2016

   THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Tuấn Thắng  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22/03/1986

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo Quyết định số 2222/ QĐ-XHNV, ngày 8/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: “Quan hệ Thái Lan – Trung Quốc từ năm 2001 đến năm 2016”

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế              Mã số: 62.31.02.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Nguyễn Thu Mỹ,  PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hà

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đưa ra khung lý thuyết về nghiên cứu quan hệ giữa nước lớn và nước nhỏ, chiến lược của nước nhỏ trong quan hệ với nước lớn;

- Phân tích các nhân tố tác động và quá trình phát triển quan hệ Thái Lan - Trung Quốc từ năm 2001 đến năm 2016 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, văn hóa-giáo dục, khoa học công nghệ...

- Nêu lên những nhận xét về đặc điểm quan hệ Thái Lan – Trung Quốc, những thành tựu và những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai nước, tác động của quan hệ Thái Lan - Trung Quốc tới tình hình mỗi nước và quan hệ quốc tế ở khu vực Đông Nam Á.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu cho các học giả, người nghiên cứu muốn tìm hiểu về quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Ngô Tuấn Thắng (2015), “Về quan hệ kinh tế của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh”, Tạp chí đối ngoại (74), tr.45-49.

2. Ngô Tuấn Thắng (2016), “Diễn tiến quan hệ Thái Lan-Trung Quốc trong vấn đề Campuchia (1979-1991)”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (176), tr.64-76.

3. Ngô Tuấn Thắng (2016), “Quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao Thái Lan-Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô (11), tr.178-188.

4. Ngô Tuấn Thắng (2017), “Dấu mốc trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc sau đổi mới”, Việt Nam sau 30 năm Đổi mới - Thành tựu và Triển vọng, NXB Hồng Đức (Hội luật gia Việt Nam), tr.216-232.

5. Ngô Tuấn Thắng (2017), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc tại Thái Lan”, Tạp chí Khoa học, trường Đại học Thủ Đô (15), tr.165-173.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Ngo Tuan Thang                   2. Sex: Male

3. Date of birth: 22/3/1986                         4. Place of birth: Bac Giang

5. Admission decision number: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH; dated 31/12/2014 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: Decision on modifying the doctoral dissertation title, No.2222/QĐ-XHNV; dated July 8th, 2016 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.

7. Official thesis’ title: The relationship between Thailand and China from 2001 to 2016

8. Major: International Relations                  Code: 62.31.02.06

9. Supervisor: Assoc. Prof.Dr. Nguyen Thu My, Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Thuy Ha

10. Summary of the new findings of the thesis:

- Establishes a theoretical framework in analyzing the relations between small and big state, strategies of small states toward big states.

- Analyzes the major factors which impact on the relations and the development of Thai - Sino relations from 2001 to 2016 in the fields of politics, economics, security-defense, culture, education, technology, etc.

- Examines the characteristics of Thai-Sino relations, achievements and problems remaining in the bilateral relations, the impacts of the relations on the situation of Thailand, China and the international relations in the Southeast Asia.

11. Practical applicability, if any:

The dissertation can be used as documentation for scholars and researchers who study about the relationship between Thailand and China.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:

1. Ngo Tuan Thang (2015), “China’s economic relations in Latin America”, External relations review (74), pp.45-49.

2. Ngo Tuan Thang (2016), “The progress in Thailand-China relationship on Cambodia issue (1979-1991)”, Chinese Studies review (176), pp.64-76.

3. Ngo Tuan Thang (2016), “The process of normalization of the diplomatic relation between Thailand and China”, Science journal of Hanoi Metropolitan University (11), pp.178-188.

4. Ngo Tuan Thang (2017), “Milestione in Vietnam’s external relations with America and China after Doi Moi”, Vietnam 30 years after Doi Moi: achievements and prospect, Hong Duc publisher, pp.216-232.

5. Ngo Tuan Thang (2017), “Chinese foreign direct investment in Thailand”, Science journal of Hanoi Metropolitan University (15), pp.165-173.