TTLA: Quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016

Tóm tắt luận án tiến sĩ "Quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016" Của NCS Trần Thị Thu Hương, Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế, Mã số: 62.31.02.06

Xem chi tiết tại đây:


  • Trần Thị Thu Hương