TTLA: Quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016

   THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hương

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/10/1985

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận NCS số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH của Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 31/12/2014.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài luận án theo Quyết định số 2220/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 8/7/2016.

7. Tên đề tài luận án: Quan hệ Việt Nam – Israel từ 1993 đến 2016

8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế              Mã số: 62.31.02.06

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án phân tích rõ những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Israel.

- Luận án góp phần làm rõ thêm những nhân tố cơ bản tác động tới quan hệ giữa Việt Nam và Israel trong những năm 1993-2016, sự biến đổi của những nhân tố đó và dự báo nhân tố mới tác động tới quan hệ hai nước trong những năm sắp tới.

- Luận án góp phần đánh giá rõ thực trạng mối quan hệ giữa Israel và Việt Nam trong giai đoạn 1993-2016.

- Luận án góp phần làm rõ những vấn đề đặt ra trong quan hệ hai nước hiện nay.

- Luận án góp phần làm rõ những thuận lợi, khó khăn, triển vọng trong quan hệ hai nước và góp phần đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam – Israel trong thời gian tới.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tư liệu không chỉ góp phần nâng cao hiều biết của bạn đọc Việt Nam về Israel và mối quan hệ giữa hai nước mà còn cung cấp các cứ liệu khoa học cần thiết cho việc hoạch định các chính sách của Nhà nước, nghiên cứu giảng dạy và học tập trong các trường học, các viện nghiên cứu, các cơ quan có liên quan tại hai nước muốn tìm hiểu hợp tác song phương..

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Trần Thị Thu Hương (2013) (viết chung), “Vai trò của Việt Nam trong ASEAN” , Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Tầm quan trọng của việc nghiên cứu Việt Nam học, Đại học Quốc lập Cao Hùng, Đài Loan, tr.50-77.

2. Trần Thị Thu Hương (2014), “Kibbutz – mô hình làng cộng đồng trong sự nghiệp kiến quốc của Israel”,  Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (107), tr.12-19.

3. Trần Thị Thu Hương (2017),  “Những nhân tố chủ yếu tác động tới quan hệ Việt Nam – Israel”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (142), tr.20-29.

4. Trần Thị Thu Hương (2018), “Thị trường lao động ở Israel và giải pháp giúp tăng cường hiệu quả hợp tác lao động giữa Việt Nam và Israel”, Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (149), tr.27-34.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Tran Thi Thu Huong                  2. Sex: Female

3. Date of birth: 18/10/1985                           4. Place of birth: Hanoi

5. Admission decision number: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi dated 31/12/2014.

6. Changes in academic process: Decision on modifying the doctoral dissertation title, No 2220./QĐ-XHNV by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi dated July 8th, 2016.

7. Official thesis’ title: The relationship between Vietnam and Israel from 1993 to 2016

8. Major: International Relations                    Code: 62.31.02.06

9. Supervisor: Assoc. Prof.Dr. Nguyen Thanh Hien

10. Summary of the new findings of the thesis:

- The dissertation clearly analyzes the viewpoints and policies of the Communist Party of Vietnam and Vietnam government in relations with Israel.

- The thesis clarifies the fundamental factors affecting relations between Vietnam and Israel in the years 1993-2016, the change of those factors and the predictions of the new factors affecting the relationship between the two countries in the coming years.

- The thesis assesses the current state of relations between Vietnam and Israel in the period 1993-2016.

- The thesis clarifies the obstacles in the relations between two contries.

- The thesis points out the advantages, disadvantages and prospects in bilateral relations and proposes solutions to strengthen the relationship between Vietnam and Israel in the coming time.

11. Practical applicability, if any:

The dissertation can be used as documentation for scholars and researchers who study about the relationship between Vietnam and Israel.

The research results of the thesis can be used not only to enhance the knowledge of readers of Vietnam about Israel and the relationship between the two countries, but also provide the scientific data needed for planning State policies, researching and teaching activities in schools, research institutes and other demands of related agencies in the two countries who want to learn about this bilateral cooperation.

12. Further research directions, if any:

13. Thesis-related publications:

1. Tran Thi Thu Huong (2013), “Vietnam's Role in ASEAN”, Proceedings of International Workshop: The Importance of Vietnamese Studies, Kaohsiung State University, Taiwan, pp.50-77.

2. Tran Thi Thu Huong (2014), “Kibbutz - a community-based model in Israel’s national construction”, Review of Africa and Middle East Studies (107), pp.12-19.

3. Tran Thi Thu Huong (2017), “Major factors affecting the relationship between Vietnam – Israel”, Review of Africa and Middle East Studies (142), pp.20-29.

4. Tran Thi Thu Huong (2018), “The Labor Market in Israel and solutions to enhance the effectiveness of labor cooperation between Israel and Vietnam”, Review of Africa and Middle East Studies (149), pp.27-34.