TTLA: Vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kiều Oanh       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/8/1982                                                      

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Tác động của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử       Mã số: 62.22.03.02

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Văn Thịnh

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Luận án góp phần làm sáng tỏ quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại và vai trò của nó đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể:

+ Luận án đưa ra quan niệm về khoa học và công nghệ hiện đại với các đặc trưng cơ bản như sau:

Thứ nhất, khoa học và công nghệ hiện đại là tổng thể gắn bó hữu cơ giữa khoa học và công nghệ.

Thứ hai, khoa học và công nghệ hiện đại là kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, được đánh dấu mốc từ đầu thế kỷ XX.

Thứ ba, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa khoa học và công nghệ hiện đại đã đem lại những thành tựu mang tính bước ngoặt so với các giai đoạn trước, từ đó những tác động của chúng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

+ Luận án chỉ ra và phân tích rõ thực trạng vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đó là: vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại được thể hiện trong nhận thức và phát triển các giá trị đạo đức truyền thống, trong việc tạo ra những điều kiện hoạt động thực tiễn cùng các công cụ, phương tiện giúp con người hiện thực hóa các giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời góp phần đấu tranh, cải tạo những phong tục, tập quán lạc hậu và những chuẩn mực đạo đức không còn phù hợp với điều kiện xã hội mới.

- Luận án nêu ra một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể:

+ Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của các chủ thể về vai trò của khoa học và công nghệ trong việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc

+. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực hiện thực hóa vai trò của khoa học và công nghệ hiện đại đối với việc phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc

+. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, cải tạo những phong tục tập quán lạc hậu và những chuẩn mực đạo đức không còn phù hợp với thời đại mới

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, học tập các môn khoa học như triết học, đạo đức học ở các trường đại học, học viện và có thể là lý luận tham khảo cho việc hoạch định chính sách và quản lý khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Triết học xã hội; Đạo đức học.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Nguyễn Thị Kiều Oanh - Vũ Hồng Mai (2015), "Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục (3), tr.77-79.

- Nguyễn Thị Kiều Oanh (2015), "Sự biến đổi các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong thời đại phát triển khoa học, công nghệ hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (233), tr.32-35.

- Nguyễn Thị Kiều Oanh (2016), “Vai trò của khoa học, công nghệ trong việc phát huy giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (251), tr.33-35.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Kieu Oanh                                             2. Sex: Female

3. Date of birth: 19/8/1982                                                             4. Place of birth: Vinh Phuc

5. Admission decision number: 2798/2012/QĐ-XHNV-SĐH. Dated 28th december 2012 by Rector of University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Hanoi.

6. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: The role of modern science and technology on promoting traditional ethical values of the Vietnamese people in the current period.

8. Major: Dialectical Materialism and Historical Materialism    Code: 62.22.03.02

9. Supervisors: Assoc. Prof. DSc. Dương Văn Thịnh

10. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis contributes to clarify the concept of modern science and technology and its role in promoting the traditional ethical values of Vietnam in the present period, in particular:

+ The thesis presents the concept of modern science and technology with the following basic characteristics:

Firstly, modern science and technology is the organic bond between science and technology

Second, modern science and technology is the result of a revolution in modern science and technology, marked in the early 20th century.

Third, the growing attachment between modern science and technology has brought landmark achievements over previous periods, from which their effects on all aspects of life the society is becoming stronger.

+ The thesis shows and analyzes the current state of the role of modern science and technology in the promotion of the traditional ethical values of Vietnam in the present period, namely: the role of science and modern technology is manifested in the perception and development of traditional ethical values, in the creation of practical conditions of work, tools and means to help people realize the virtues. Traditional customs, and at the same time contribute to struggling, renovating backward customs and practices and moral standards that no longer fit the new social conditions.

- The thesis proposes some basic solutions to enhance the role of modern science and technology in the promotion of traditional ethical values in Vietnam at present, in particular:

+ The group solutions to raise the awareness of subjects on the role of science and technology in promoting traditional ethical values.

+ The capacity building package realizes the role of modern science and technology for the promotion of traditional ethical values.

+ The group solutions to improve the effectiveness of fighting, improving backward customs and ethical standards are no longer suitable for the new era.

11. Practical applicability:

The thesis can be used as a reference for research, teaching and learning institutions such as philosophy and ethics in universities and institutes and may be the reference for policy and management of science and technology in the current period.

12. Further research directions:

Social Philosophy, Ethics.

13. Thesis-related publications:

- Nguyen Thị Kieu Oanh - Vu Hong Mai (2015), "Improving the effectiveness of professional ethics education for cadres and soldiers of the People's Police in the current period", Education Journal (3), pp.77-79.

- Nguyen Thị Kieu Oanh (2015), "The transformation of traditional ethical values in the era of scientific and technological development", Journal of theoretical education (233), pp.32-35.

- Nguyen Thị Kieu Oanh (2016), “The role of science and technology in promoting the ethical values of the Vietnamese people today”, Journal of theoretical education (251), pp.33-35.