TTLA: Thực hành chính sách Công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong phạm vi Toàn quốc

   THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đoàn Văn Khoa           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 08/04/1962                              

4. Nơi sinh: H.Tiền Hải- Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi tên đề tài

- Tên đề tài đã đăng ký là : “Nghiên cứu cơ sở khoa hoc của chính sách phát triển công nghệ phần mềm tương thích trong địa chính”

- Tên đề tài mới là ''Thực hành chính sách Công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong phạm vi Toàn quốc''.

7. Tên đề tài luận án: “Thực hành chính sách Công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trong phạm vi Toàn quốc”. 

8. Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ        Mã số: thí điểm

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Vũ Cao Đàm, 2. PGS.TS Trần Văn Hải

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng cơ sở lý luận về chính sách công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính, các tiêu chí của hiệu quả quản lý đất đai có liên quan đến phần mềm xử lý dữ liệu địa chính;

- Khảo sát thực trạng về chính sách công nghệ liên quan hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính;

- Thực nghiệm mô hình thực hành chính sách công nghệ thống nhất tương thích trong hệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính, đánh giá hiệu quả của việc thực nghiệm mô hình thực hành chính sách này và chứng minh khả năng nhân rộng của mô hình đã thực hành.

11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đề tài là cơ sở gợi mở một số giải pháp lên các cơ quan quản lý, các nhà quản lý đất đai từng bước hoàn thiện xây dựng chính sách và thực thi chính sách đất đai theo hướng hiện đại để xây dựng hệ thống công nghệ, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thống nhất trong toàn quốc phục vụ cho đa ngành, đa lĩnh vực tại Việt Nam;

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu các ý tưởng mới  góp phần nâng cao chính sách công nghệ để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính hoàn chỉnh, hiện đại phục vụ cho đa ngành, đa lĩnh vực tiến tới đáp ứng chương trình hòa cổng chính phủ điện tử.

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

13.1. Đoàn Văn Khoa (2012), “Chính sách phát triển hệ thống công nghệ phần mềm thống nhất tương thích phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhằm hiện đại hóa ngành quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. I (4), tr. 101-112.

13.2. Đoàn Văn Khoa, Trần Đình Luật (2013), “Hoàn thiện giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhằm góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tài nguyên và Môi trường T. XII, tr. 30 - 32.

13.3. Đoàn Văn Khoa (2013), “Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai ở nước ta”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường T.XV (173)/8, tr. 23-32.

13.4. Đoàn Văn Khoa (2014), “Thực trạng thực hành chính sách đất đai bằng công nghệ phần mềm cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ hiện đại hóa ngành quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. III (4), tr. 91-102.

13.5. Đoàn Văn Khoa (2015), “Bảo trì và nâng cấp công nghệ phần mềm xử lý dữ liệu địa chính – Một yêu cầu của quá trình chuyển giao công nghệ”, Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ: Kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2016, tr. 413-423.

13.6. Đoàn Văn Khoa (2016), “Giải pháp chính sách công nghệ phần mềm tương thích để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhằm thống nhất quản lý đất đai tại Việt Nam”, Tạp chí Chính sách và Quản lý Khoa học và Công nghệ T. V (3), tr. 65-77.

 

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Doan Van Khoa                                            2. Sex: Male

3. Date of birth: 8 April 1962                                              4. Place of birth: TienHai district, Thai Binh province

5. Admission decision number: 2999/2013/QĐ-XHNV/SĐH, Dated 30/12/2013  of President of Hanoi University of Social Sciences and Humanities

6. Changes in academic process:

- Title of registered dissertation: “Discover the scientific basis of technological development policies compatible software in cadastral”

- Title of new dissertation: “Practice of Technology policies compatible in cadastral database software systems processing to improve the effectiveness of land management nationwide”(This is official title suggested defend at national level)

7. Official thesis title: “Practice of Technology policies compatible in cadastral database software systems processing to improve the effectiveness of land management nationwide”

8. Major: Management of Science and Technology        Code: Pilot

9. Supervisors: 1. Vu Cao Dam, Associate Profession, PhD, 2. Tran Van Hai, Associate Profession, PhD    

10. Summary the results of the dissertation:

- Develop basic theses on unified technology policy compatibility in cadastral data processing software, effective land management criteria related to cadastral data processing software;

- Survey of real status of  technology policy related to related to cadastral data processing software;

- Do experiment pilot model of practice of unified technology policies compatible in cadastral database software systems,  assess the effectiveness of implementation this model and prove the ability of the widual of the implementation model.

11. Practical applicability:

The dissertation is an open source facility for suggest to agencies and land managers who have step by step completed the development of policy and implementation of land policies in the modern direction to build the system of land management system, which are serving multi-branch, multi-field in the whole country

12. Further research directions

This dissertation suggests new ideas contributing improve technological policy to build up a complete and modern cadastral database system serving multi-disciplinary sector and domains to meet the govermentelectronic portalprogram.;

13. Thesis-related publications:

13.1. Doan Van Khoa (2012), “Policy development of compatible unified software technology systems serves the building of cadastral database to modernize land administration sector in Vietnam”, Journal of Policy and Management of Science and Technology –Ministry of Science and Technology, Vol. I (4), pp. 101-112

13.2. Doan Van Khoa, Tran Dinh Luat (2013), “Completing construction solutions cadastral database to contribute modernization of land management in Vietnam”, Journal of Natural Resource and Environment, Vol. XII, pp. 30 - 32.

13.3. Doan Van Khoa (2013), “Solutions for building cadastral database contributing work to modernize land administration in our country”; Journal of Natural Resource and Environment, Vol. XV (173), pp. 23-31.

13.4. Doan Van Khoa (2014), “Current status of land policy practice by cadastral database technology software serves modernization of land administration sector in Vietnam”, Journal of Policy and Management of Science and Technology Vol III (4), pp. 91-102.

13.5. Doan Van Khoa (2015), “Maintenance and upgrading of software technology cadastral data processing - a requirement of the process of technology transfer”, Proceedings of the International Scientific Conference “Organization and technology transfer activities”: Australia experience and suggestion for Vietnam, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi, November 2015.

14.6. Doan Van Khoa (2016), “Technology policy solutions of compatible software to build a cadastral database in order to unify land management in Vietnam”, Journal of Policy and Management of Science and Technology, Vol. V (3), pp. 65-77.