TTLA: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: Những vấn đề và giải pháp

Tóm tắt luận án tiến sĩ “Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam: Những vấn đề và giải pháp” Của NCS Phùng Thanh Thủy, Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS, Mã số: 62.22.03.02

Xem chi tiết tại đây:


  • Phùng Thanh Thủy